Obowiązek wpisu gospodarstw agroturystycznych do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

 Obowiązek wpisu gospodarstw agroturystycznych do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

 

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).

Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.
Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska.

W myśl ustawy o usługach turystycznych, agroturystykę zaliczamy do innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie. Terminem „ inne obiekty hotelarskie" określa się wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc przeznaczonych na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Obiekty te muszą spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia o których mowa w art. 35 ust. 3 o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne o obowiązku dokonania zgłoszenia!

Ewidencja ta nie ma nic wspólnego z ewidencją działalności gospodarczej.

 

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM (nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2211 ) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2166).

1. Sprawę załatwia:

Stanowisko ds.  kultury, sportu, zdrowia, promowania gminy , pok. nr 5, tel. 054 289 46 70 wew. 45.

e-mail: urzad@kikol.pl

 

 

2. Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (nie jest hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym).

Załączniki:
1.Karta informacyjna obiektu

2. Wykaz minimalnych wymagań obiektu

3. Karta ewidencyjna obiektu

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagana jest:
- kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny

- kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Informacje na temat opłat:

- wpis do ewidencji nie podlega opłatom

- wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji - 17zł

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Kikół bądź przelewem na konto:

BANK KBS - 11 9537 0000 0040 0187 2000 0003

 

Forma załatwienia:

Wpis do ewidencji


Przewidywany termin załatwienia:

Do 14 dni od daty otrzymania wniosku


Uwagi
1. Na terenie Gminy Kikół ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi Wójt Gminy Kikół.

2.Dokumentację należy złożyć:

- w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół
- przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Gminy o następujących zmianach:

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,

- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,

- zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.