Kikół, dn. 21.10.2020 r.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiot zamówienia:

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta dla osoby dorosłej z terenu gminy Kikół.

 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

 

 

 

 

Zatwierdzam: Kierownik GOPS Kikół

Joanna Małecka

(-)

 

 

 

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w zw. z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej z terenu gminy Kikół przez rehabilitanta. Do niniejszego postępowania nie stosuje przepisów ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole

NIP: 4660181582

Adres do korespondencji: ul. Plac Kościuszki 7a, 87 – 620 Kikół

Tel. 54 289 46 70  wew. 29 lub509 358 276

Faks 54 289 46 70

Email: programpokl@kikol.pl

Zamawiający treść zapytania ofertowego zamieścił na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół www.bip.kikol.ploraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

II.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta dla osoby dorosłej w miejscu jego zamieszkaniaw wymiarze 30 minut dziennie (5 dni w tygodniu) od poniedziałku do piątku.

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 2 listopada 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

IV.  Informacje dotyczące ofert częściowych.

Nie dotyczy

V.  Kryteria wyboru ofert:najniższa cena brutto jednej godziny usług.

VI. Istotne warunki zamówienia

 1. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych odbywać się będzie z indywidualnym wskazaniem ilości godzin świadczonych u podopiecznego przez Kierownika GOPS;
 2. Wykonawca zobowiązuje się do uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza poprawy i rozwijania świadomości własnego ciała poprzez prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi, w zakresie:

- wspomagania procesu uczenia,

- treningu umiejętności społecznych,

- usprawniania zaburzonych funkcji organizmu,

- uzupełniania procesu terapeutycznego poza miejscem zamieszkania,

- zmniejszenie trudności komunikacji dziecka z otoczeniem.

 1. Zamawiający w stosunku do ilości godzin zastrzega, że:

  -  w przypadku, gdy ilość wykonanych godzin będzie mniejsza, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych godzin,

-  w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację zamówienia zostaną wyczerpane  wcześniej niż termin wykonania umowy, skutkuje to wcześniejszym wygaśnięciem  umowy.

 1. Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z:

    - Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.    

      poz. 1507 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.).

VII.  Niezbędne wymagania

1) Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:

- pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi.

2) Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi  opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 2.  kształtowania nawyków celowej aktywności,
 3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.

4) Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
 3.  Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
 4.  Zrównoważenie emocjonalne.
 5.  Odporność na trudne sytuacje i stres.
 6. Posiadanie nieposzlakowanej opinii
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII.  Wymagane dokumenty:

1) Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Załącznik nr 1,

2)CV,

3)Dokument(y) potwierdzający(ce) wykształcenie (kserokopia+ oryginał do wglądu),

4)Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie),

5)Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

6) Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w paragrafie VII pkt. 2,

7) Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług,o których mowa w paragrafie VII pkt. 3,

8)Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych – Załącznik nr 2,

9)Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego – Załącznik nr 3,

10) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 4.

 

IX.Informacje dodatkowe:

 1. niniejsze zapytanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy,
 2. otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego.

X.Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY”- Złącznik nr 1. Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis:„Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług przez rehabilitanta dla osoby dorosłej z terenu gminy Kikół”.
 2. Oferty można złożyć:
 3. osobiście u Zamawiającego: w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół,
 4. pocztą tradycyjną na powyższy adres;
 5. pocztą elektroniczną na adres:programpokl@kikol.pl
 6. faxem pod numer: 54 289-46-70

3) Ofertę należy złożyć do dnia: 28.10.2020 r. do godz. 12.00.

4)Oferty złożone po tym terminie i oferty niekompletne zostaną odrzucone.

 

Wyjaśnienia uzyskać można pod wskazanymi wyżej numerami – osoba do kontaktu:

Lidia Usowicz

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kikole

                                                                                                  Joanna Małecka

                                                                                                   (-)