Obwieszczenie

Wójta Gminy Kikół

z dnia 23 maja 2022 roku

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Kikół na lata 2022-2032

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/209/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kikół na lata 2022-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Wójt Gminy Kikół informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Kikół na lata 2022-2032.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Kikół na lata 2022-2032.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 26.05.2022 roku do 03.07.2022 roku w formie pisemnej poprzez formularz uwag pisemny - dostępny poniżej, który należy wypełnić i:

1.    przesłać na adres mailowy: urzad@kikol.pl, lub

2.    przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kikół, ul. Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, lub

3.    dostarczyć do Urzędu Gminy osobiście – Sekretariat


W dniu 01.07.2022 roku o godz. 10.00. w Świetlicy wiejskiej w Kikole odbędzie się spotkanie konsultacyjne, podczas którego będzie można zgłaszać uwagi oraz zaprezentowane zostaną wyniki prac.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kikół na lata 2022-2032 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kikół (zakładka: Strategia rozwoju) oraz w Urzędzie Gminy po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 54 289 46 70 w. 47.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone i opublikowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.