Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Kikole jest Wójt Gminy Kikół. W Urzędzie Gminy w Kikole został wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się kontaktować za pośrednictwem e-maila: iod@kikol.pl.
W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119), Administrator Danych podaje do publicznej informacji tzw. klauzule informacyjne (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) do operacji przetwarzania danych dokonywanych w poszczególnych wydziałach i na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Kikole.

 

Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Kikole (RODO)

 

Informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY KIKÓŁ z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kikole 87-620 Kikół, ul Plac Kościuszki 7, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@kikol.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu administracji publicznej przez Urząd Gminy w Kikole; odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa;
  4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO;
  5. podanie danych osobowych jest:
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy; w przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy,
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

                                                                                                  

                                                                                         Administrator Danych.

 

RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119).