Anna Jabłońska – Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Kikół

Kontakt:
Urząd Gminy w Kikole
ul. Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół
tel. 54 289 4670
e-mail: ewidencja@kikol.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,

Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

Monitorowanie działalności Wójta oraz Dyrektorów-Kierowników instytucji oraz jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

Przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,

Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.