Kikół dnia 30.06.2009 r.

UG. 7624 – 2/2009

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
planowanego przedsięwzięcia

Stosownie do przepisów art. 71, 72, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ................ z dnia 26 lutego 2009 roku (wpłynął 06 marca 2009r.) dotyczącego: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 132 i 139/2 położonych w miejscowości Sumin – gmina Kikół

Na podstawie następujących przepisów szczególnych

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227),

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku; Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.),

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),

8. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z poźn. zm.),

9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883),

11. § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.),

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841),

13. Rozporządzenie Nr 13/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1376),

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.),

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795),

Na podstawie następujących opracowań

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – budowa trzech elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej w miejscowości Sumin, gmina Kikół, maj 2009.

u s t a l a m

dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 132 i 139/2 położonych w miejscowości Sumin – gmina Kikół

Uwarunkowania środowiskowe realizacji planowanego przedsięwzięcia:

1. Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

    1) Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) planowana inwestycja – budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy 680 kW i wysokości całkowitej elektrowni wiatrowej do 45 m npt., jako:

  • instalacje planowane na lądzie wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii, o mocy nominalnej elektrowni mniejszej niż 100 MW,

  • instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości wyższej niż 30 m, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5;

wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej tj. liniami elektroenergetycznymi i stacjami transformatorowymi należy do przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – może być wymagany.

    2) Ustala się, że odległość elektrowni wiatrowej od najbliższych zabudowań mieszkalnych winna wynosić nie mniej niż to wynika z wyliczeń przewidywanej emisji hałasu dla tego typu elektrowni.

    3) Ustala się, że realizacja elektrowni wiatrowych nie spowoduje naruszenia obowiązujących przepisów.

    4) Ustala się konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a w szczególności dopuszczalne poziomy hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826), dla terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.

    5) Ustala się, że wielkość emitowanych pól elektromagnetycznych nie przekroczy dopuszczalnego natężenia określonego w obowiązujących przepisach tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883).

    6) Ustala się wykonanie linii elektroenergetycznych SN przyłączeniowych, jako kablowanych, co zlikwiduje zagrożenie kolizji ptaków z liniami napowietrznymi.

    7) Charakter inwestycji nie może pogorszyć standardów jakości środowiska i stwarzać uciążliwości dla sąsiedniej zabudowy.

    8) Nakazuje się wprowadzenie optymalnych rozwiązań ekologicznych i technologicznych łagodzących niekorzystne efekty pracy elektrowni wiatrowych (np. hałas, krajobraz).

    9) Rozwiązania techniczne nie powinny odbiegać od standardów stosowanych w obiektach związanych z tego typu działalnością w Polsce oraz krajach UE i opierać się na nowoczesnej technologii.

2. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

    1) Teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarami chronionymi z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytków, nie stwierdzono położenia w obrębie działki udokumentowanych stanowisk archeologicznych.

    2) W przypadku odkrycia na terenie objętym decyzją, w trakcie prac ziemnych związanych z realizacją fundamentów pod posadowienie generatorów energii wiatrowej, nieujawnionych reliktów kultury materialnej, należy wstrzymać prace, a teren winien być udostępniony do inwestorskich badań archeologicznych – art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz 1568 z późn. zm.).

3. Ustalenia dotyczące terenu w fazie realizacji i eksploatacji

    1) Ustalenia w fazie realizacji:

        a) do budowy fundamentów pod wieże zastosować szalunek rozbieralny do wielokrotnego wykorzystania, zbrojenie stalowe dostarczone na budowę przygotowane w zakładach zbrojarskich a beton dostarczony jako beton towarowy w samochodach-betoniarkach,

        b) do realizacji robót ziemnych i montażowych użyć maszyn budowlanych (spycharka, koparka), sprzętu specjalistycznego takiego jak dźwig samojezdny oraz środków transportu, miejsce lokalizacji maszyn i urządzeń budowlanych podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego produktami ropopochodnymi,

        c) w ramach prac budowlanych zrealizować:

  • budowę trzech elektrowni wiatrowych z generatorami o mocy ca 225 kW każda (moc nominalna 3 elektrowni wiatrowych wynosi 675 kW),

  • budowę fundamentów pod każdą wieżę z drogą dojazdową, placem manewrowym i zatoką postojową,

        d) przeprowadzić i wykonać zamierzenie w sposób zapewniający ograniczenie jego oddziaływania na środowisko, w tym zachować ochronę walorów krajobrazowych - art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),

        e) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie terenu (art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska),

        f) zabezpieczyć środowisko przed jego dewastacją w trakcie wykonywania zaplanowanych robót przy budowie elektrowni wiatrowych, ograniczyć do minimum teren realizacji inwestycji i zachować ostrożność w trakcie prac terenowych, by nie dopuścić do zanieczyszczenia i nadmiernego uszkodzenia powierzchni ziemi oraz zanieczyszczenia wody, roboty wykonywać w miejscu zaprojektowanym nie naruszając przyległych gruntów,

        g) przeprowadzić po wykonaniu robót ziemnych rekultywację zajętego terenu polegającą na plantowaniu terenu i odtworzeniu istniejącej zieleni (humus wykorzystać do rekultywacji terenu),

        h) materiał odpadowy powstały w trakcie robót ziemnych – nadmiar ziemi i gruz z fundamentów wywieziony poprzez firmę instalującą elektrownię wiatrową we wskazane miejsce składowania po uzyskaniu stosownych zezwoleń,

        i) odpady powstające podczas realizacji elektrowni powinny być magazynowane w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska a następnie przekazywane podmiotom mającym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie odpadami,

        j) zabezpieczyć stację transformatorową tak, aby nie nastąpiło zniszczenie środowiska gruntowo-wodnego olejem transformatorowym,    

        k) należy zastosować jednolitą kolorystykę elektrowni wiatrowych harmonizującą z otaczającym krajobrazem oraz zmniejszającą ryzyko kolizji z przelatującymi ptakami,

    2) Ustalenia w fazie eksploatacji:

        a) inwestycja będzie prowadzona bezobsługowo, obsługę techniczną (okresowe przeglądy, konserwacje) planowanych urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej zlecić specjalistycznej firmie, która zgodnie z warunkami umowy powinna przejąć m.in. odpowiedzialność za przestrzeganie w związku z świadczeniem usługi przepisów ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach,

        b) należy przestrzegać reżimu poszczególnych urządzeń, opracować plan przeglądów i konserwacji siłowni wiatrowych,

        c) usuwać na bieżąco wszelkie nieprawidłowości pracy turbin,

        d) planowana inwestycja w trakcie eksploatacji nie wymaga zapotrzebowania na wodę i inne surowce, materiały, paliwa oraz energię,

        e) odpady powstające podczas eksploatacji elektrowni powinny być magazynowane w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska a następnie przekazywane odpowiednim podmiotom, smary i oleje technologiczne powstałe w trakcie eksploatacji elektrowni utylizowane jako odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

    1) Przedmiotową inwestycję należy projektować w sposób określony w przepisach techniczno – budowlanych zgodnie z art. 4 i 5 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) oraz przepisami branżowymi i ochrony środowiska.

    2) Zastosować rozwiązania techniczno – technologiczne zgodnie ze współczesnym poziomem wiedzy, pozwalającym na maksymalną ochronę środowiska oraz ludzi przed zagrożeniami, a także dotrzymania obowiązujących norm, zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania inwestycji uzasadnionych interesów osób trzecich.

    3) Zaprojektować lokalizację elektrowni wiatrowych tak żeby ich odległość od najbliższych zabudowań mieszkalnych wynosiła nie mniej niż to wynika z wyliczeń przewidywanej emisji hałasu dla tego typu elektrowni.

    4) W projekcie budowlanym należy zaprojektować zastosowanie następujących zabezpieczeń oddziaływania elektrowni wiatrowej na środowisko:

        a) zaprojektować zabudowanie generatorów na wieży o konstrukcji rurowej gdyż maszty w kształcie tuby, lepiej spełniają stawiane im wymogi niż maszty kratowe, będąc bardziej opływowymi i mniej psującymi warunki estetyczne,

        b) urządzenia mechaniczne elektrowni, które podczas eksploatacji będą źródłem hałasu (m.in. wirnik, przekładnia) winny być izolowane akustycznie przy użyciu materiałów dźwiękochłonnych,

        c) posadowienie budowli (głębokie wykopy) należy dostosować do warunków hydrogeologicznych i innych cech podłoża gruntowego,

        d) należy opracować plan przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład elektrowni wiatrowych oraz na bieżąco usuwać wszelkie nieprawidłowości w pracy turbin,

        e) uwzględnić ochronę istniejących zasobów przyrody i środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, stosunków wodnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,

        f) nie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny oraz na terenach chronionych (najbliższej zabudowy zagrodowej), zwłaszcza w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu,

        g) zaprojektować stację transformatorową typu i z transformatorem według potrzeb oraz linie elektroenergetyczne SN umożliwiające włączenie projektowanych urządzeń do sieci elektroenergetycznej jako linie kablowe, co zlikwiduje zagrożenie kolizji ptaków z liniami napowietrznymi, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi Energa - Operator S.A. oddział w Toruniu,

        h) zaprojektować zainstalowanie pod transformatorem szczelnego zbiornika (misy) na olej jako zabezpieczenie przed skutkami wycieku oleju z transformatora, mogących w razie awarii zatrzymać całą objętość zawartego w transformatorach oleju,

        i) zastosować rozwiązania techniczne odpowiednio zabezpieczające przed awariami mechanicznymi urządzeń oraz zastosować system automatyki wyłączania urządzeń w przypadku awarii i sygnalizacji o jego niesprawności,

        j) na wieżach turbin należy zaprojektować ostrzegawcze światła wg zaleceń odpowiednich instytucji, oraz światła przeszkodowe wg. wytycznych lotnictwa.

    5) W projekcie budowlanym należy uwzględnić konieczność zastosowania do budowy wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

        a) tj. wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których wydano Certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją bezpieczeństwa,

        b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytworzonych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

    6) Uzyskać wynikające z przepisów szczególnych wymagane zezwolenia i uzgodnienia projektu budowlanego.

3. Ustalenia w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

    1) Ze względu na charakter planowanej inwestycji nie będzie ona miejscem wystąpienia awarii przemysłowej związanej z zagrożeniem środowiska naturalnego, przedsięwzięcie nie należy do zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

4. Ustalenia w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko

    1) Lokalizacja przedsięwzięcia i rodzaje oddziaływania wykluczają oddziaływanie transgraniczne planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

5. Ustalenia dotyczące konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

    1) Nie ma podstaw do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedmiotowej farmy wiatrowej, ponieważ planowana inwestycja polegająca na budowie trzech nowych generatorów prądu nie wpłynie na pogorszenie aktualnego stopnia zanieczyszczenia, a projektowane zabezpieczenia skutecznie ograniczą ewentualne oddziaływania do terenu inwestycji, zwłaszcza, że forma własności wokół farmy nie spowoduje konieczności zmiany sposobu użytkowania tych terenów.

6. Ustalenia dotyczące wykonania kompensacji przyrodniczej

    1) Nie zachodzi konieczność zastosowania kompensacji przyrodniczej w zakresie ochrony gatunkowej roślin lub zwierząt.

7. Ustalenia dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

    1) Zaleca się przeprowadzenie kontroli (monitoringu) w zakresie pomiaru hałasu w środowisku, bezpośrednio po uruchomieniu elektrowni wiatrowej w porze dnia i nocy, w pobliżu najbliższych zabudowań mieszkalnych.

    2) Wykonanie pomiarów rzeczywistego poziomu hałasu w otoczeniu, w różnych porach roku i w różnych warunkach pogodowych.

    3) Zaleca się prowadzenie obserwacji terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych i dodatkowo zaprowadzenie rejestru zaobserwowanych przypadków ewentualnych kolizji ptaków z masztami lub wirnikami siłowni wiatrowych, co najmniej przez okres jednego roku, nasilenie obserwacji powinno mieć miejsce w okresach wiosennej i jesiennej wędrówki ptaków oraz w okresie lęgowym, polegająca na zliczaniu zabitych ptaków znalezionych wokół poszczególnych elektrowni, w podziale na gatunki.

    4) Ustala się prowadzenie w procesie eksploatacji monitoringu stanu technicznego pracy urządzeń wchodzących w skład instalacji siłowni wiatrowych.

    5) Biorąc pod uwagę charakter miejscowości, rozproszona zabudowa zagrodowa (najbliższa istniejąca zabudowa na działkach sąsiednich znajduje się w odległości około 140 - 280 m, od miejsca zabudowy generatora energii wiatrowej, nie przewiduje się wprowadzenia stałego monitoringu jakości środowiska wokół elektrowni wiatrowych.

    6) W przypadku przekroczenia dopuszczalnych natężeń hałasu ( 55 dB w ciągu dnia i 45 dB w porze nocnej ) zastosować odpowiednie rozwiązania techniczne, które zmniejszą poziom dźwięku pracującej elektrowni.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

U z a s a d n i e n i e

1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 132 i 139/2 położonych w miejscowości Sumin – gmina Kikół wszczęte zostało na wniosek Pana ........................................, złożony w dniu 06 marca 2009 roku.

2. Pracy każdej elektrowni wiatrowej towarzyszy hałas. Pochodzi on od obracających się łopat, wirnika generatora i przekładni. Zwykle jego natężenie nie jest duże, ale jest on jednak monotonny, przez co ujemnie oddziałuje na psychikę człowieka. Dlatego też opracowano normę badania hałasu generowanego przez turbinę wiatrową, by można było go racjonalnie ocenić i właściwie dobrać strefy uciążliwości.

3. Elektrownie wiatrowe, mimo możliwości kolizji z ptakami, zmniejszają produkcję energii energetyki konwencjonalnej. Należy pamiętać, że w kolizjach z elektrowniami konwencjonalnymi, platformami wiertniczym, liniami napowietrznymi, kopalniami, roczny bilans wypadków śmiertelnych ptaków podawany jest w milionach, natomiast ilość wypadków śmiertelnych ptaków związanych z turbinami wiatrowymi rocznie jest zdecydowanie mniejszy. Różnica między tymi danymi jest ogromna. Należy również pamiętać, że oprócz kolizji, na życie ptaków wpływają wyprodukowane odpady i zanieczyszczenie środowiska. Niektóre gatunki ptaków, które nie są w stanie przystosować się do zdewastowanego środowiska, skazane są na wymarcie. Zanieczyszczenia oprócz bezpośredniego wpływu na ptactwo, powodują również zniszczeń w poszyciu leśnym, a nawet destrukcję całych lasów, niszcząc w ten sam sposób środowisko życia ptaków i innych dzikich zwierząt.

4. Rozwój techniczny w dziedzinie energetyki wiatrowej również dąży do zmniejszenia zagrożeń środowiskowych. Jednym z nich jest nowa konstrukcja masztów pod turbiny. Stwierdzono, że maszty w kształcie tuby, lepiej spełniają stawiane im wymogi niż maszty kratowe, będąc bardziej opływowymi i mniej psującymi warunki estetyczne. Wytwórcy turbin wiatrowych zredukowali emisję drgań w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na człowieka i środowisko. Prowadzone są również badania nad zwiększeniem widoczności turbin. Mierzona jest maksymalna odległość przy jakiej można rozróżnić turbinę od otoczenia. Jednym z rozwiązań zminimalizowania zagrożenia dla ptaków migrujących jest zmiana oznakowania istniejących parków wiatrowych dla polepszenia ich widoczności. Celem tego rozwiązania jest uniknięcie kolizji ptaków z turbinami. Prowadzone są również badania nad zastosowaniem nadajników radiowych emitujących sygnał o określonej częstotliwości, które miałyby odstraszać ptaki przed wlatywaniem na teren posadowienia generatora wiatrowego. 

5. Inwestycja realizowana jest na terenie nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia niniejszej decyzji są zgodne z przepisami szczególnymi.

6. Na etapie budowy elektrowni wiatrowych ich oddziaływanie na środowisko będzie ograniczone do wykonania wykopów budowlanych oraz uciążliwości jakie stworzy transport elementów konstrukcyjnych i praca ciężkiego sprzętu samochodowego.

7. Eksploatacja elektrowni wiatrowych nie powoduje zanieczyszczeń gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, nie emitują one żadnych odpadów ani szkodliwego dla człowieka promieniowania elektromagnetycznego.

8. Na etapie funkcjonowania, inwestycja będzie powodować uciążliwość w postaci hałasu emitowanego do środowiska, który przekracza normy tylko na terenach bezpośrednio przyległych do terenu inwestycji, użytkowanych obecnie rolniczo.

9. Planowana inwestycja po uruchomieniu wymagać będzie kontroli (monitoringu) w zakresie pomiaru hałasu w środowisku, przeprowadzanej bezpośrednio po uruchomieniu elektrowni wiatrowej w porze dnia i nocy oraz prowadzenia w fazie eksploatacji elektrowni monitoringu stanu technicznego pracy urządzeń.

10. Pracujące wiatraki nie będą stwarzać zagrożenia dla ochrony zasobów florystycznych czy faunistycznych w Polsce oraz nie będą wywierały jakiegokolwiek wpływu na stan ochrony środowiska przyrodniczego na terenach istniejących i projektowanych obszarów Natura 2000.

11. Realizacja inwestycji nie zagrozi ochronie gatunków ptaków, znajdujących się na liście gatunków chronionych Ministra Środowiska, czy wymienionych w załącznikach do Dyrektywy Ptasiej Natura 2000, jak też wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej.

12. W zakresie oddziaływania na klimat akustyczny funkcjonowanie przedsięwzięcia nie wpłynie na jego pogorszenie w bezpośrednim sąsiedztwie i nie spowoduje przekroczenia określonych aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu przenikającego do środowiska, oddziaływania na pozostałe elementy środowiska nie wystąpią lub będą miały znaczenie marginalne.

13. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie – budowa trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 675 kW i całkowitej maksymalnej wysokości od powierzchni terenu - 45m npt, zaliczane jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

14. Montaż elektrowni fabrycznie nowych, właściwa konserwacja i usuwanie na bieżąco powstałych usterek oraz właściwe oznakowanie śmigieł zapewni minimalizację wpływu tego typu obiektów na środowisko, celem zminimalizowania oddziaływania wież wiatrowych na krajobraz należy zastosować kolorystykę wież harmonizującą z krajobrazem.

Przyjęty tok formalno - prawny

15. Zgodnie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ I instancji wszczął postępowanie o czym zawiadomił strony pismem Nr znak UG. 7624-2/09 z dnia 18 marca 2009 roku, umożliwiając zapoznanie się z aktami sprawy.

16. Wójt gminy Kikół pismem znak: UG. 7624 – 2/2/09 z dnia 18.03.2009 roku wystąpił do Starosty Lipnowskiego i pismem znak: UG. 7624 – 1/2/09 z dnia 18.03.2009 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

17. Starosta Lipnowski Postanowieniem znak: OŚ. 7633 – 14/09 z dnia 30.03.2009 roku uznał, że dla inwestycji polegającej na budowie trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 680 kW na działkach o nr 132 i 139/2 położonych w miejscowości Sumin, gmin Kikół, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W uzasadnieniu podał, że powyższa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko) dla której wykonanie raportu może być wymagane. Biorąc pod uwagę rodzaj, zakres przedsięwzięcia i jego usytuowanie oraz możliwość oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, uznano, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z powyższym opracowanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Raport powinien być sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem w nim warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu powstałej farmy wiatrowej na krajobraz, florę i faunę, ochronę zasobów naturalnych, a także ochronę przed hałasem i polami elektromagnetycznymi. W raporcie należy również zwrócić uwagę na ograniczenie uciążliwości inwestycji na tereny sąsiednie, a także wpływ na zdrowie ludzi.

18. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie pismem znak: N.NZ.-42-7-4/761/2009 z dnia 26 marca 2009 roku wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a zakres raportu powinien obejmować informacje wynikające z art. 66 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, i 20 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W dalszej części opinii podano zakres planowanej inwestycji, która obejmować będzie budowę trzech elektrowni wiatrowych Vestas V27 o mocy 225 kW każda i wysokości wieży 31,5 m wraz z infrastrukturą energetyczną tj. linie SN, stacje transformatorowe, linie nn na działkach o nr 132 i 139/2 w miejscowości Sumin na terenie gminy Kikół oraz odniesiono się do odległości planowanych elektrowni wiatrowych od najbliższej zabudowy zagrodowej. Zgodnie z załączoną kartą mapą najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 140m, 180m, i 280m.

19. W związku z powyższym Wójt Gminy Kikół Postanowieniem znak: UG. 7624-3/2/09 z dnia 20.04.2009 roku, postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na działkach o nr ewidencyjnych 132 i 139/2 położonych w miejscowości Sumin – gmina Kikół oraz ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227). W uzasadnieniu podano, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, powyższa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza:

    a) obszarami wodno - błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

    b) obszarami wybrzeży, obszarami górskimi lub leśnymi,,

    c) obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wody oraz obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,

    d) obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami sieci Natura 2000,

    e) obszarami na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

    f) obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

    g) obszarami o znacznej gęstości zaludnienia,

    h) obszarami przylegającymi do jezior,

    i) obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Stwierdzono również, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia – farma wiatrowa, jej oddziaływanie będzie miało długotrwały wpływ na krajobraz oraz florę i faunę.

20. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowany został „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – budowa trzech wolnostojących elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej w miejscowości Sumin, gmina Kikół.

21. Z powyższego raportu wynikają między innymi następujące wnioski:

    a) przedsięwzięcie polegające na budowie farmy wiatrowej o mocy 675 kW składającej się z trzech siłowni wiatrowych o wysokości wieży 30 m npt i średnicy wirnika 27 m zlokalizowane zostanie w miejscowości Sumin, gmina Kikół na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 132 i 139/2, celem realizacji przedsięwzięcia jest wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej,

    b) praca siłowni wiatrowych będzie sterowana zdalnie i monitorowana w systemie ciągłego dozoru przez urządzenia automatyki przemysłowej oraz regionalny ośrodek dystrybucji mocy PSE Operator,

    c) przedmiotowe przedsięwzięcie związane będzie z emisją hałasu – praca rotora i śmigieł wiatraka, które podczas obrotu natrafiają na opór powietrza oraz praca transformatora. Z analizy rozprzestrzeniania hałasu przeprowadzonej w raporcie wynika, że przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania na klimat akustyczny terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie i stanowiących teren ochrony akustycznej (zabudowy zagrodowej),

    d) proces technologiczny produkcji energii elektrycznej przy użyciu siłowni wiatrowych jest procesem bezodpadowym,

    e) eksploatacja farmy wiatrowej nie wiąże się z emisją substancji do powietrza, wręcz przeciwnie w ogólnym bilansie produkcji energii, wykorzystanie energii wiatrowej odciąża elektrownie konwencjonalne, co wpływa na zmniejszenie ilości gazów i pyłów odprowadzanych do atmosfery przy spalaniu surowców energetycznych,

    f) proces technologiczny produkcji energii elektrycznej przy użyciu siłowni wiatrowych nie jest źródłem ścieków, wytwarzane są tylko wody opadowe i roztopowe, które odprowadzane są w sposób niezorganizowany (z powierzchni fundamentów) jako wody „czyste” do gruntu,

    g) najbliższe otoczenie instalacji wiatrowych stanowią tereny użytkowane rolniczo, grunty orne klasy III, IV i V,

    h) teren inwestycji nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z obszarami ochrony ptaków, natura 2000, parkami narodowymi, rezerwatami przyrody służącymi ochronie ptaków, przez teren planowanego przedsięwzięcia nie przebiegają korytarze ekologiczne przelotów migracyjnych ptaków wędrownych oraz nie występują tereny stałego lub okresowego występowania gatunków wymienionych w załączniku nr 1 dyrektywy „ptasiej” lub wskazanej w Polskiej Czerwonej Księdze, wg aktualnych danych naukowych,

    i) w obszarze lokalizacji inwestycji ani też w jej pobliżu nie są zlokalizowane obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

    j) elektrownie wiatrowe nie należą do kategorii zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej, a ewentualna awaria nie powoduje skutków dla środowiska,

    k) na podstawie uzyskanych wyników i przeprowadzonej analizy ustalono, że w żadnym komponencie środowiska tj. stan powietrza atmosferycznego, klimat akustyczny, wody podziemne i powierzchniowe, glebę, środowisko przyrodnicze, krajobraz i dziedzictwo kulturowe i zdrowie ludzi, planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich w okresie funkcjonowania,

    l) potencjalne oddziaływanie krótkoterminowe może być związane z fazą realizacji i likwidacji inwestycji i ograniczone będzie do czasu prowadzenia robót budowlanych bądź likwidacyjnych,

    m) aby zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko prowadzony będzie monitoring polegający na:

  • przeprowadzeniu okresowych kontroli stanu technicznego eksploatowanych urządzeń wchodzących w skład instalacji siłowni wiatrowych,

  • ciągła kontrola nad urządzeniami siłowni poprzez rejestrowanie parametrów prądowych,

  • kontrola wpływu elektrowni wiatrowych na śmiertelność ptaków powinna mieć miejsce co najmniej przez okres jednego roku, nasilenie obserwacji powinno mieć miejsce w okresach wiosennej i jesiennej wędrówki ptaków oraz w okresie lęgowym, polegająca na zliczaniu zabitych ptaków znalezionych wokół poszczególnych elektrowni, w podziale na gatunki,

  • wykonanie pomiarów rzeczywistego poziomu hałasu w otoczeniu, w różnych porach roku i w różnych warunkach pogodowych (brak w Polsce powszechnie przyjętej i administracyjnie akceptowanej metodyki pomiarów hałasu emitowanego poprzez elektrownie wiatrowe,

    n) planowana inwestycja będzie wykonana i eksploatowana z wykorzystaniem typowych, stosowanych w Polsce i w innych krajach, technik oraz materiałów i urządzeń,

    o) realizacja przedsięwzięcia nie będzie oddziaływała w sposób ponadnormatywny, a co za tym idzie nie spowoduje pogorszenia jakości środowiska, na żadnym z etapów jego realizacji, eksploatacji i likwidacji,

    p) planowane przedsięwzięcie, po uwzględnieniu zaleceń i warunków wynikających z raportu, miejscowych ustaleń, opinii, zaleceń i decyzji rządowych oraz wytycznych branżowych, technologicznych i technicznych, które wskazane zostaną w projekcie budowlanym, nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego,

22. W/w raport udostępniony został do wglądu w Urzędzie Gminy w Kikole, każdy miał możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy (wnioskiem inwestora, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie oraz Starosty Lipnowskiego) oraz możliwość składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. W dniu 18.06.2009 r. o godz. 12.00 zorganizowana została rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, w trakcie której z uwagi na brak zainteresowanych nie wniesiono żadnych uwag, wniosków i zastrzeżeń.

23. W trakcie wszczęcia postępowania i udostępnienia raportu do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski, które miałyby wpływ na redakcję niniejszej decyzji.

24. Wójt Gminy Kikół pismami Nr 7624-5/2/09 i 7624-6/2/2009 z dnia 22.06.2009r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o wyrażenie opinii i Starosty Lipnowskiego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia

    a) Starosta Lipnowski na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust 3, ust. 4 pkt 1, ust. 6 i 7 w związku z art. 156 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Postanowieniem z dnia 26.06.2009r. znak: OŚ. 7633-36/09 postanowił, uzgodnić pozytywnie realizację przedsięwzięcia

    b) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust.1 pkt 2 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 30.06.2009r. znak: N.NZ.-42-7-4/2283/2009, uznał, że planowana budowa trzech elektrowni wiatrowych ze względu na ochronę środowiska i zdrowie ludzi nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi

25. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w projekcie budowlanym, ustala się konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

26. Reasumując powyższe aspekty sprawy postanowiono wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

P o u c z e n i e

W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2, za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13 w/w art. 72. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki w niej określone.

Wójt Gminy Kikół