Kikół, dnia 10.05.2022 r.

 

 

 

Pan

Jacek Sadowski

Przewodniczący Rady Gminy Kikół

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Wójt Gminy Kikół przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.