Kikół, 29.05.2009 r.

UG 7624 - 4/2/2009

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Kikół działając na podstawie art. 33 ust l, w związku z art. 79 ust l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r., Nr 199, póz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 06 marca 2009 r. wpłynął wniosek Pana .......................... o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 675 KW wraz z infrastrukturą energetyczną przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnym 132 i 139/2 położonych w miejscowości Sumin - Gmina Kikół. Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Kikół, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Starosta Lipnowski i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie.

Jednocześnie zawiadamiani wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy łącznie z raportem oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 29.05.2009 r. do 18.06.2009 r. ( włącznie ) w urzędzie gminy, pok. nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 715 do 1515. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kikół przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody.

Na koniec informuję, że w terminie 18.06.2009 r., w urzędzie gminy, pok. nr 4, godz. 12.00 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Z up. WÓJTA
mgr Krzysztof Milak
SEKRETARZ GMINY