Lp.

Nr
protok.

Data
uchwały

W sprawie

79 XV 29.01.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020
80 XV 29.01.2020 przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
81 XV 29.01.2020 ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
82 XV 29.01.2020 rozpatrzenia wniosku
83 XV 29.01.2020 rozpatrzenia złożonej petycji
84 XV 29.01.2020 ramowego planu pracy Rady Gminy
85 XV 29.01.2020 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
86 XV 29.01.2020 przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kikół na 2020 rok
87 XVI 26.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020
88 XVI 26.02.2020 zmian WPF Gminy Kikół na lata 2020 - 2033
89 XVI 26.02.2020 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy
90 XVI 26.02.2020 zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Kraina Bajek w Kikole poprzez przeniesienie jego siedziby
91 XVI 26.02.2020 rozpatrzenia złożonej petycji
92 XVI 26.02.2020 zmieniająca uchwałę e sprawie przyjęcia  "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kikół"
93 XVII 29.04.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020
94 XVII 29.04.2020 REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
95 XVII 29.04.2020 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług z zakresie odbierania odpadów komunalnych
96 XVII 29.04.2020 przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
97 XVIII 5.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020
98 XVIII 5.06.2020 uchylenia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół
99 XVIII 5.06.2020 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół
100 XVIII 5.06.2020 uchylenia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług z zakresie odbierania odpadów komunalnych
101 XVIII 5.06.2020 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług z zakresie odbierania odpadów komunalnych
102 XVIII 5.06.2020 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
103 XVIII 5.06.2020 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
104 XVIII 5.06.2020 zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości wyposażonych w kompostowniki
105 XIX 24.07.2020 udzielenia Wójtowi Gminy Kikół wotum zaufania
106 XIX 24.07.2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
107 XIX 24.07.2020 absolutorium dla Wójta Gminy Kikół za rok 2019
108 XIX 24.07.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020
109 XIX 24.07.2020 zmian WPF Gminy Kikół na lata 2020 - 2033
110 XIX 24.07.2020 udzielenia dotacji celowej na wykonanie renowacji ścian prezbiterium zabytkowego Kościoła
111 XIX 24.07.2020 zmieniająca uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
112 XIX 24.07.2020 przekształcenia Przedszkola Publicznego Kraina Bajek w Kikole poprzez przeniesienie jego siedziby
113 XIX 24.07.2020 ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych
114 XIX 24.07.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
115 XX 22.09.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020
116 XX 22.09.2020 zmian WPF Gminy Kikół na lata 2020 - 2033
117 XX 22.09.2020 rozpatrzenia złożonej petycji
118 XXI 22.09.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020
119 XXI 30.11.2020 obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2021 rok
120 XXI 30.11.2020 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
121 XXI 30.11.2020 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
122 XXI 30.11.2020 Programu wspołpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami ...
123 XXI 30.11.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
124 XXII 18.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020
125 XXII 18.12.2020 zmian WPF Gminy Kikół na lata 2020 - 2033
126 XXIII 30.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020
127 XXIII 30.12.2020 zmian WPF Gminy Kikół na lata 2020 - 2033
128 XXIII 30.12.2020 przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii
129 XXIII 30.12.2020 uchwalenia budżetu Gminy Kikółna rok 2021
130 XXIII 30.12.2020 uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2021 - 2034