Warunki przyjęcia:

Podstawą przyjęcia na pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest decyzja skierowująca wystawiona przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole wydana w oparciu o wywiad środowiskowy oraz dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną, socjalno-bytową i rodzinną.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa,

  • zaświadczenia lekarza pierwszego kontaktu,

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (jeśli osoba takie orzeczenie posiada),

  • zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osoby ubiegającej się o pobyt w ŚDS i jej rodziny,

  • wniosek o skierowanie osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy.

WAŻNE

Powyższe dokumenty składa się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej Ośrodku Pomocy Społecznej na załączonych drukach.