Lp.

Nr
protok.

Data
uchwały

W sprawie

19 IV 29.01.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019
20 IV 29.01.2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2019 - 2032
21 IV 29.01.2019 ramowego planu pracy Rady Gminy Kikół na 2019 rok
22 IV 29.01.2019 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
23 IV 29.01.2019 przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kikół na 2019 rok
24 IV 29.01.2019 przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywnia problemów alkoholowych na rok 2019
25 IV 29.01.2019 wyborów do samorządu wsi
26 V 12.02.2019 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"
27 V 12.02.2019 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"
28 VI 15.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019
29 VI 15.03.2019 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
30 VII 22.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019
31 VII 22.05.2019 ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa ...(WOPR)
32 VII 22.05.2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
33 VII 22.05.2019 zarządzenia w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
34 VII 22.05.2019 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku
35 VII 22.05.2019 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
36 VII 22.05.2019 określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
37 VII 22.05.2019 Przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kikół
38 VII 22.05.2019 rozpatrzenia złożonej petycji
39 VII 22.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe
40 VIII 24.06.2019 udzielenia Wójtowi Gminy Kikół wotum zaufania
41 VIII 24.06.2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
42 VIII 24.06.2019 absolutorium dla Wójta Gminy Kikół za rok 2018
43 VIII 24.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019
44 VIII 24.06.2019 zmian WPF Gminy Kikół na lata 2019 - 2032
45 VIII 24.06.2019 wyboru metody ustalania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
46 VIII 24.06.2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów
47 IX 14.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019
48 IX 14.08.2019 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"
49 IX 14.08.2019 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"
50 IX 14.08.2019 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"
51 IX 14.08.2019 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"
52 IX 14.08.2019 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"
53 IX 14.08.2019 rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Kikół
54 X 24.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019
55 X 24.09.2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
56 X 24.09.2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
57 X 24.09.2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
58 XI 18.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019
59 XI 18.10.1019 zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Sumin na lata 2017 - 2024"
60 XII 13.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019
61 XII 13.11.2019 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
62 XII 13.11.2019 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 020 rok
63 XII 13.11.2019 Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz ...
64 XII 13.11.2019 zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
65 XII 13.11.2019 obniżenia średniej ceny skupu żyta bedącej podstawą do ustalania podatku
66 XII 13.11.2019 stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publiczneego Gimnazjum w Kikole
67 XII 13.11.2019 uchylenia uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się ...
68 XII 13.11.2019 uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
69 XIII 11.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019
70 XIII 11.12.2019 zmian WPF Gminy Kikół na lata 2019 - 2032
71 XIII 11.12.2019 określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie ...
72 XIII 11.12.2019 przekazania regulaminu dostarczania wody
73 XIV 30.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019
74 XIV 30.12.2019 zmian WPG Gminy Kikół na lata 2019 - 2032
75 XIV 30.12.2019 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
76 XIV 30.12.2019 przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
77 XIV 30.12.2019 uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020
78 XIV 30.12.2019 uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2020 - 2033