In.6733.4.5.2022.JBK                                                                   Kikół, dnia 15.09.2022 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. ) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 15 września 2022 roku na wniosek Inwestora Energa – Operator  S.A., Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, w imieniu którego wnioskował na podstawie udzielonego pełnomocnictwa  z dnia 20 stycznia 2022 r. pan Mateusz Gałkowski, została wydana decyzja nr In. 6733.04.2022.JBK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz z zabudową szafkami pomiarowymi i rozdzielnicą szafową, na działkach nr 10/1, nr 43/1, nr 43/23, nr 43/22, nr 43/24, nr 43/26, nr 43/21, nr 43/19, nr 43/17, nr 43/16, nr 43/18, 43/20, 43/15, nr 43/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Konotopie, gmina Kikół.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dokonania/doręczenia obwieszczenia tj. do 13 października 2022 roku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 15.09.2022 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Konotopie.

 

 W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, pok. nr 5, w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 715 do 1515.