In.6733.4.4.2022.JBK                                                                   Kikół, dnia 24.08.2022r.

 

                                OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE                                                    

o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy na każdym etapie postępowania.

Na podstawie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.)  zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz z zabudowa szafkami pomiarowymi i rozdzielnicą szafową, na działkach nr 10/1, nr 43/1, nr 43/23, nr 43/22, nr 43/24, nr 43/26, nr 43/21, nr 43/19, nr 43/17, nr 43/16, nr 43/18, 43/20, 43/15, nr 43/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Konotopie, gmina Kikół.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Kikół,
ul. Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, w pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu w terminie
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia tj. do dnia 14 września 2022 roku.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP www.bip.kikol.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Konotopie.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie, osobiście w pokoju nr 5 w godzinach pracy Urzędu lub kierować na adres Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół.

 

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości dnia 24 sierpnia 2022 r.