Strona 1

Kikół, dn. 05.01.2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta oraz neurologopedę ( lub logopedę) dla dziecka (7-miesięcznego) z wiotkością stawową, obniżonym napięciem mięśniowym z terenu gminy Kikół.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130 000

Zatwierdzam: Kierownik GOPS Kikół

Joanna Małecka Strona 2

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w zw. z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dziecka (7-miesięcznego) z wiotkością stawową, obniżonym napięciem mięśniowym z terenu gminy Kikół przez rehabilitanta oraz neurologopedę (lub logopedę).

Do niniejszego postępowania nie stosuje przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole

NIP: 4660181582

Adres do korespondencji: Plac Kościuszki 7a, 87 – 620 Kikół

Tel. 54 289 46 70 wew. 29 lub 509 358 276

Faks 54 289 46 70

Email: programpokl@kikol.pl

Zamawiający treść zapytania ofertowego zamieścił na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół www.bip.kikol.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na II odrębne części.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez:

CZĘŚĆ I zamówienia: rehabilitanta dla dziecka z wiotkością stawową, obniżonym napięciem mięśniowym w miejscu jego zamieszkania w wymiarze 3 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku.

CZĘŚĆ II zamówienia: neurologopedę (lub logopedę) dla dziecka z wiotkością stawową, obniżonym napięciem mięśniowym w miejscu jego zamieszkania w wymiarze 2 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku.

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 17 stycznia 2022 r.31 grudnia 2022 r.

IV. Informacje dotyczące ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowej tj. na jedną lub drugą część zamówienia. Strona 3

V. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena brutto jednej godziny usług.

VI. Istotne warunki zamówienia

1) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych odbywać się będzie z indywidualnym wskazaniem ilości godzin świadczonych u podopiecznego przez Kierownika GOPS;

2) Wykonawca zobowiązuje się do uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samo-dzielnego życia, w tym zwłaszcza poprawy i rozwijania świadomości własnego ciała po-przez prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi, w zakresie:

- wspomagania procesu uczenia,

- treningu umiejętności społecznych,

- usprawniania zaburzonych funkcji organizmu,

- uzupełniania procesu terapeutycznego poza miejscem zamieszkania,

- zmniejszenie trudności komunikacji z otoczeniem.

3) Zamawiający w stosunku do ilości godzin zastrzega, że:

- w przypadku, gdy ilość wykonanych godzin będzie mniejsza, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych godzin,

- w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację zamówienia zostaną wyczerpane wcześniej niż termin wykonania umowy, skutkuje to wcześniejszym wygaśnięciem umowy.

4) Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z:

- Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.

poz. 2268 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

VII. Niezbędne wymagania

1) Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:

- pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi.

2) Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

 • • szpitalu psychiatrycznym,
 • • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami

Strona 4

 • psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

 1. a. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 2. b. kształtowania nawyków celowej aktywności,
 3. c. prowadzenia treningu zachowań społecznych.

4) Wymagania dodatkowe:

 1. a. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. b. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
 3. c. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
 4. d. Zrównoważenie emocjonalne.
 5. e. Odporność na trudne sytuacje i stres.
 6. f. Posiadanie nieposzlakowanej opinii
 7. g. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. h. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII. Wymagane dokumenty:

1) Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Załącznik nr 1,

2) CV,

3) Dokument(y) potwierdzający(ce) wykształcenie (kserokopia+ oryginał do wglądu),

4) Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie),

5) Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

6) Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w paragrafie VII pkt. 2,

7) Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług, o których mowa w paragrafie VII pkt. 3, Strona 5

8) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych Załącznik nr 2,

9) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego – Załącznik nr 3,

10) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 4.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. a. niniejsze zapytanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy,
 2. b. otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego.

X. Sposób przygotowania oferty

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY”- złącznik nr 1. Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis: Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta oraz neurologopedę (lub logopedę) dla dziecka (7-miesięcznego) z wiotkością stawową, obniżonym napięciem mięśniowym z terenu gminy Kikół.

2) Oferty można złożyć:

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół,

pocztą tradycyjną na powyższy adres;

pocztą elektroniczną na adres: programpokl@kikol.pl

• faxem pod numer: 54 289-46-70

3) Ofertę należy złożyć do dnia: 12.01.2022 r. do godz. 10:00.

4) Oferty złożone po tym terminie i oferty niekompletne zostaną odrzucone.

Wyjaśnienia uzyskać można pod wskazanymi wyżej numerami – osoba do kontaktu:

Lidia Usowicz

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kikole

Joanna Małecka