In.6730.67.9.2020.JBK                                                       Kikół, dnia 09.10.2020 r.
ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAZgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a s i ę, że na wniosek Pana …..... …....... zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie dwóch budynków handlowo – usługowych na działce oznaczonej nr 225/3 położonej w miejscowości Kikół, obręb ewidencyjny Kikół, gmina Kikół.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w posiadanych aktach.


Jednocześnie informuję, że ze względu na to, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron, zgodnie z art. 49 a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) organ będzie zawiadamiał strony o decyzjach i innych czynnościach administracyjnych poprzez publiczne obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kikół www.kikol.pl.