In.6220.3.7.2020.JBK                                                                      Kikół, dnia 27.10.2020 r.

 

 

 

 


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 27.10.2020 r. wydana została decyzja znak:
In. 6220.3.6.2020.JBK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 90,0 m, o wydajności do Q=30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Wolęcin, gmina Kikół na terenie działki o nr ewidencyjnym 89/2,  obręb 0018, gmina Kikół, powiat lipnowski, województwo kujawsko – pomorskie”.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, pokój nr 5, w dniach  poniedziałek ,środa, czwartek w godz. 7.15 – 15.15  wtorek 7.15-16.15 oraz piątek 7.15 – 14.15 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Data publikacji niniejszego obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy Kikół, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kikół i na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wolęcin w dniu 27.10.2020 r.