Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3416175
od 28 marca 2008
Wybory » Wybory Samorządowe 2018

Artykuły
  Uchwały Obwodowych Komisji Wyborcych ds. Ustalenia Wyników Głosowania oraz Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania w sprawie wyboru przewodniczących oraz zastępców przewodniczących
  Obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatów na Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast
  Obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych gmin, radnych powiatów na terenie działania Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II
  Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole z dnia 1 października 2018 roku w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na wójta
  OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kikół
  OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kikół
  Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
  Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole z przeprowadzonego publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kikół zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytoriałnego
  OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku II o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Lipnie
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I I w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Lipnie
  Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat o zasadach losowania - Komisarz II
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II
  Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kikół
  Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  Skład osobowy GKW w Kikole
  Uchwała Nr 3 GKW w Kikole w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki
  Uchwała Nr 2 GKW w Kikole w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole
  Uchwała Nr 1 GKW w Kikole w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole
  Plan dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole
  Postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we Włocławku I I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytoriałnych komisji wyborczych
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST
  INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
  KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 31 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
  Uchwała w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  komunikat KW dot. zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych
  obwieszczenie marszałka województwa kuj-pom okręgi
  obwieszczenie starosty lipnowskiego okręgi
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych. ich granicach i numerach , liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kikole
  Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców oraz komitetu stowarzyszeń lub organizacji społecznych złożonych Komisarzom Wyborczym we Włocławku I i II
  UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 październik
  KOMUNIKAT w spr. zgłaszania kandydatów do TKW - Komisarz Wyborczy II
  Komunikat o liczbie mieszkańców - Komisarz Wyborczy II
  Komunikat dot. przyjmowaniu zawiadomień - Komisarz Wyborczy II
  UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  formularz_zgłoszenie-urzędnik_wyborczy-uzupełnienie
  Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach z dnia 27.03.2018 r
  Uchwała-PKW-z-12.03.18_zadania_urzędników_wyborczych
  Uchwała PKW zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powołania urzędników wyborczych.
  Informacja o liczbie urzędnikow wyborczych-wersja- z dnia 13.03.18
  Uchwała Nr XL/211/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
  Nabór na urzędników wyborczych
  Podanie do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Gminy Kikół w sprawie okręgów wyborczych
  Linki do stron Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r Sejmik Województwa
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r Rada Gminy i Rada Powiatu
  Zarządzenie nr 42 2018 Wojewody Kujawsko Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców