Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3362844
od 28 marca 2008
Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro » Otwarte Wersja do druku

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu ratowniczego w ramach zadania "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kikół" ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Kikół, 31.07.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Gmina Kikół ogłasza zapytanie na dostawę sprzętu ratowniczego w ramach zadania  „Doposażenie Ochotniczych  Straży Pożarnych z terenu Gminy Kikół”  ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

 

I. Nazwa Zamawiającego     Gmina Kikół

    REGON                            092350725

    NIP                                    466-03-31-828

    Miejscowość                      Kikół

    Adres                                 Plac Kościuszki 7, 87 -620 Kikół

    Strona internetowa          www.kikol.pl

   Godziny urzędowania      7:15 – 15:15

   Tel./faks                               054 289-46-70          054 289-46-70

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 1579) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb realizacji powierzonego zgodnie z umową Nr DFS-7211-611/18 z dnia 29 czerwca 2018r. zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kikół” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

2.      Wykaz sprzętu, którego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania:

1)      Torba ratownicza -  1 kpl.,

2)      Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów – 1 kpl.,

3)      Piła ratownicza do szyb klejonych – 1 kpl.,

4)      Pilarka do drewna – 2 szt.,

5)      Agregat prądotwórczy – 4 szt.,

6)      Przenośny zestaw oświetleniowy – 4 kpl.

3.      Wymagany termin realizacji zadania:   

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie:

od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2018r.

4.      Kryterium oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).

 

5.      Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie faktury. Zamawiający przewiduje rozliczenie zamówienia po potwierdzonym protokołem zdawczo – odbiorczym odbiorze przedmiotu zamówienia. Zamawiający zapłaci należność przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie do 14 dni, licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury.

 

6.      Instrukcja dla Wykonawcy

       OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1)   Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi w niniejszej zapytaniu ofertowym oraz przedmiotem zamówienia koniecznymi do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

2)   Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę.

3)   Niedopuszczalny jest podział oferty na części. Oferta obejmować powinna dostawę całości sprzętu, opisanego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania.

4)   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

5)      Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego).

6)      Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty.

7)      Oferta winna być napisana w języku polskim.

8)      Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte oraz ponumerowane kolejnymi numerami. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę. 

9)      Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w kopercie/opakowaniu. Kopertę/opakowanie należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta w zapytaniu ofertowym na:

„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kikół. Zadanie współfinansowane ze Środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Nie otwierać przed dniem 08.08.2018, przed godz. 10.15”.

 

7.      Sposób, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Gminie Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pok. nr 10 nie później niż 8 sierpnia 2018 roku do godziny 10.00. Oferty należy złożyć w Gminie Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, sekretariat pok. nr 9 na dziennik podawczy.

 

8.      Miejsce i termin otwarcia ofert

1.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 sierpnia 2018 roku r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Gminie Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, (sala posiedzeń – nr 3).

2.      Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert z ofertami.

 

9.      Informacje dodatkowe:

1.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54 289 46 70 wew. 28. Osoba do kontaktu: Agnieszka Wasilewska.

2.      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, tel.: 54 2894670, faks: 54 2894670, e-mail: urzad@kikol.pl.

2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: urzad@kikol.pl, telefonicznie: tel. 54 2894670 wew. 31 lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt 1.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu ratowniczego w ramach zadania pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kikół”. Zadanie współfinansowane ze Środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

6. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2]; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.      Formularz oferty – załącznik nr 1

2.      Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

3.      Wzór umowy – załącznik nr 3[1] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z warunkami jej zmiany;

[2] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączone dokumenty
  Zapytanie ofertowe (610.1kB) pobierz pokaż
  zał. nr 1 formularz oferty (18.9kB) pobierz    
  zał. nr 2 opis przedmiotu (19.8kB) pobierz    
  zał. nr 3 wzór umowy (22.4kB) pobierz    
  Informacja o wyborze oferty (244.3kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Agnieszka Wasilewska, Data wytworzenia: 2018-07-31 15:20:52, Wprowadził do systemu: Agnieszka Wasilewska, Data wprowadzenia: 2018-07-31 15:20:54, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Wasilewska, Data publikacji 2018-07-31 15:22:54, Ostatnia zmiana: 2018-08-09 12:29:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 676