Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3510047
od 28 marca 2008
Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro » Rozstrzygnięte Wersja do druku

Zapytanie ofertowe na Rozbudowe i modernizację infrsatruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół

Zapytanie ofertowe

Gmina Kikół zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie dokumentacji projektowej inwestycji pn. Rozbudowę i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół

Dla określenia  szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.)

 

I.                   Nazwa Zamawiającego        Gmina Kikół

REGON                                092350725

NIP                                         466-03-31-828

Miejscowość              Kikół

Adres                         Plac Kościuszki 7, 87 -620 Kikół

Strona internetowa          www.kikol.pl

Godziny urzędowania      7:15 – 15:15

Tel./faks                                  54 289-46-70          54 289-46-70

 

II.                Opis przedmiotu zamówienia:

Gmina Kikół zaprasza do złożenia oferty na  wykonanie dokumentacji projektowej na: Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Kikół (część ul. Piaskowej, Kasztelańskiej oraz Wesołej) o długości około 1300 m. Ścieki z budynków będą odprowadzane systemem grawitacyjnym.

Kanał główny – z rury PCV 200

Klasa rury zgodnie z normą

Średnie posadowienie kanału głównego na głębokości maksymalnie do 3m.

Przy kanaliki z rury 160 PCV zakończone studnią 315

Występująca infrastruktura: podziemna i napowietrzna wodociągowa, elektryczna, telekomunikacyjna oraz drogowa, którą trzeba będzie przywrócić do stanu istniejącego.

Studnie rewizyjne na kanale głównym – ilości zgodnie z normą.

Zamówienie obejmuje:

- opracowanie i pozyskanie materiałów do celów projektowych (map, warunków, opinii, uzgodnień, zgód właścicieli działek).

- sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego (w wersji skróconej) oraz kosztorysu ofertowego (bez cen, w wersji skróconej)

-przygotowanie  wniosku o wystąpienie o decyzję środowiskową

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

III.            Termin wykonania zamówienia

1.      Ostateczny termin wykonania opracowania do dnia 30 września 2017 roku.

 

IV.             Wymagania stawiane Wykonawcy

       O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie za uznany, jeżeli Wykonawca wykaże , że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  długości minimum 1000m

(Zamawiający na potwierdzenie spełnienia tego warunku wymaga dokumentu/ów (dowodu/ów) potwierdzającego należyte wykonanie opracowania (poświadczenie należytego wykonania umowy)

V.                Sposób obliczenia ceny

1.      Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2.      Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zapisami objętymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz uzyskać informacje niezbędne do sporządzenia oferty.

3.      Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

4.      Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT, wartości netto i wartości brutto.

 

VI.             Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert.

1.      Oferta musi zawierać:

a)      Pełną nazwę Oferenta

b)      Adres lub siedzibę Oferenta

c)      Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP, REGON

d)      Cenę oferowaną jako cenę ryczałtową brutto obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające wprost z opisu zamówienia, jak również nie ujęte, a niezbędne do wyganiania usługi.

2.      Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Oferent.

3.      Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopi poświadczonych przed Oferenta za zgodność z oryginałem.

4.      Do oferty należy załączyć:

·         Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

·         Wykaz osób, które będą wykonywać poszczególne elementy zamówienia, wraz  ze wskazaniem zakresu prac wykonywanych przez poszczególne osoby oraz kopie uprawnień wszystkich projektantów

·         Załącznik nr 1 formularz ofertowy

·         Załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy

·         Załącznik nr 3 oświadczenie

·         Załącznik nr 4 umowa

5.      Oferta powinna być przesłana na załączonym formularzu lub dostarczona osobiście na adres: 

Gmina Kikół

Plac Kościuszki 7

87-620 Kikół

Sekretariat

w terminie do dnia 25 lipca 2017 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół” nie otwierać przed dniem 25.07.2017 r. przed godziną 12:15

6.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 lipca 2017 r. o godzinie 12:15 w Sali Posiedzeń UG w Kikole.

7.      Wybór najkorzystniejszej oferty bądź braki wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.bip.kikol.pl

8.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54 289 46 70 wew. 38 lub 45

Osoba do kontaktu: Magdalena Karaś-Sadowska, Zbigniew Ambroziak.

9.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia toczącego się postępowania bez podania przyczyny.

 

                                                                                  

                                                                                   Sekretarz Gminy Kikół

                                                                                            Maria Kulig

                                                                                                                                                 

                                                                                                                     

 

 

Załączone dokumenty
  zapytanie cenowe kanalizacja (33.7kB) pobierz    

Informację wytworzył: Magdalena Karaś, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Magdalena Karaś, Data wprowadzenia: 2017-07-18 13:21:40, Zatwierdził do publikacji: Magdalena Karaś, Data publikacji 2017-07-18 13:24:19, Ostatnia zmiana: 2017-07-18 13:24:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 8860