Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3510216
od 28 marca 2008
Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro » Rozstrzygnięte Wersja do druku

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół

Kikół, dn. 29.12.2016 r.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiot zamówienia:

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół

 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty  30 000 euro

 

 

 

 

Zatwierdzam: Kierownik GOPS Kikół

Joanna Małecka

 

 

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół.

Do niniejszego postępowania nie stosuje przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

I.  Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole

NIP: 4660181582

Adres do korespondencji: ul. Plac Kościuszki 7a, 87 – 620 Kikół

Tel. 54 289 46 70 wew. 29 lub 509 358 276

Faks 54 289 46 70

Email: programpokl@kikol.pl

Zamawiający treść zapytania ofertowego zamieścił na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół www.bip.kikol.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

II.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta dla osoby z udarem mózgowym, z niedowładem lewostronnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności z terenu gminy Kikół. Wskazana jest praca z rehabilitantem w wymiarze 4 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą obejmować: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z § 2 pkt. 1 lit. a oraz § 2 pkt. 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

 

III.  Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 9 styczeń 2017 r. – 31 grudzień 2017 r.

 

IV.   Informacje dotyczące ofert częściowych.

Nie dotyczy

 

V.   Kryteria wyboru ofert: najniższa cena brutto jednej godziny usług.

VI.  Istotne warunki zamówienia

1)      świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych odbywać się będzie z indywidualnym wskazaniem ilości godzin świadczonych u podopiecznego przez Kierownika GOPS;

2)      Wykonawca zobowiązuje się do uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza poprawy i rozwijania świadomości własnego ciała poprzez prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi, w zakresie:

- wspomagania procesu uczenia,

- treningu umiejętności społecznych,

- usprawniania zaburzonych funkcji organizmu,

- uzupełniania procesu terapeutycznego poza miejscem zamieszkania.

3)      Zamawiający w stosunku do ilości godzin zastrzega, że:

 -  w przypadku, gdy ilość wykonanych godzin będzie mniejsza, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych godzin,

-  w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację zamówienia zostaną wyczerpane  wcześniej niż termin wykonania umowy, skutkuje to wcześniejszym wygaśnięciem  umowy.

4)      Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z:

    - Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.    

      poz 930 z późn. zm.);

          - Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie

            specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.               

            zm.).

VII.  Niezbędne wymagania

1) Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:

- pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi.

2) Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

·         szpitalu psychiatrycznym,

·         jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

·         placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

·         ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

·         zakładzie rehabilitacji,

·         innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi  opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

a.       umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

b.       kształtowania nawyków celowej aktywności,

c.       prowadzenia treningu zachowań społecznych.

4) Wymagania dodatkowe:

a.       Umiejętność skutecznego komunikowania się.

b.      Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.

c.        Spostrzegawczość, podzielność uwagi.

d.       Zrównoważenie emocjonalne.

e.        Odporność na trudne sytuacje i stres.

f.        Posiadanie nieposzlakowanej opinii

g.      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

h.      Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII.  Wymagane dokumenty:

1) Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Załącznik nr 1,

2) CV,

3) Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia+ oryginał do wglądu),

4) Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie),  

5) Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

6) Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w paragrafie VII pkt. 2,

7) Zaświadczenie z miejsca pracy o wymiarze świadczonych godzin, a tym samym braku przeciwwskazań świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

8) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych – Załącznik nr 2,

9) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego – Załącznik nr 3.

IX. Informacje dodatkowe:

a.      niniejsze zapytanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy,

b.      otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego.

X. Sposób przygotowania oferty

1)      Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY”- złącznik nr 1. Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis: Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez rehabilitanta dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół

2)      Oferty można złożyć:

·         osobiście u Zamawiającego: w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół;

·         pocztą tradycyjną na powyższy adres;

·         pocztą elektroniczną na adres: programpokl@kikol.pl

·         faxem pod numer: 54 289-46-70

3) Ofertę należy złożyć do dnia: 04.01.2017 r. do godz. 12:00.

4) Oferty złożone po tym terminie i oferty niekompletne zostaną odrzucone.

 

 

Wyjaśnienia uzyskać można pod wskazanymi wyżej numerami – osoba do kontaktu:

Agnieszka Pawłowska.                                                       

 

     Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole

Joanna Małecka

 

Załączone dokumenty
  Zapytanie ofertowe (71kB) pobierz pokaż
  Załącznik_1 (31kB) pobierz pokaż
  Zalacznik_2 (25kB) pobierz pokaż
  Zalacznik_3 (25kB) pobierz pokaż
  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (SUO) (658.8kB) pobierz    

Informację wytworzył: Agnieszka Pawłowska, Data wytworzenia: 2016-12-29 11:40:39, Wprowadził do systemu: Piotr Zarembski, Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:39:53, Zatwierdził do publikacji: Piotr Zarembski, Data publikacji 2016-12-29 11:56:18, Ostatnia zmiana: 2017-01-04 13:58:43, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 232