Urząd Gminy Kikół
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Przetargi na nieruchomości » Zamknięte

 

WÓJT GMINY KIKÓŁ
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości KIKÓŁ stanowiącej własność Gminy Kikół

Przedmiotem III przetargu ustnego nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 477 o powierzchni 795m2 położona w Kikole ul. Piaskowa, stanowiąca własność Gminy Kikół zapisana w księdze wieczystej KW Nr 16734 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie

Cena wywoławcza 25 000,00 zł.

Wysokość wadium 2 500,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym dnia 29 czerwca 2001.przez Radę Gminy Kikół w/w działki przeznaczone są na cele mieszkaniowo-usługowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2010 r. o godzinie 11:00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Kikół Placu Kościuszki 7.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej wyżej na konto Urzędu Gminy nr KBS Aleksandrów Kuj. O/Kikół 54 9537 0000 0040 0187 2000 0005

-tytuł przelewu ,,Przetarg-Kikół" w terminie do 08 marca 2010r.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Hanna Prażniewska inspektor gospodarki nieruchomościami - Urząd Gminy w Kikole Plac Kościuszki 7 - pokój nr 16 lub telefonicznie pod numerem 054/2894670 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół http://bip.kikol.pl

Wójt Gminy Kikół zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

WÓJT GMINY KIKÓŁ

Redaktor: Mariusz Marciniak Źródło: Hanna Prażniewska
Utworzony: 2010-02-11 08:09:40 Ostatnia zmiana: 2010-02-11 08:32:56