ZARZĄDZENIE NR 73/2022

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

z dnia 26 września 2022 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz uchwały Nr XLII/277/2010 Rady Gminy Kikół z dnia  29 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania   z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia    24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji   (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 213, poz. 2978)

 

Wójt Gminy Kikół

zarządza co następuje:

 

§1

Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kikół w sprawie przyjęcia "Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 20
23".

 

§2

Konsultacja będzie przeprowadzona w terminie od dnia 26 września 2022 r. do dnia  17 października 2022 r.

 

§3

Projekt "Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§4

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.kikol.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole projektu uchwały, o której mowa
w §1.

 

§5

1.    Konsultacje polegają na wyrażeniu pisemnej opinii lub złożeniu uwag do treści projektu wymienionego w §1.

2.    Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Kikół.

 

§6

Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na "Formularzu konsultacji" stanowiącym załacznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, należy składać do sekretariatu Urzędu Gminy w Kikole, pok. Nr 10 lub przekazać drogą elektroniczną na adres urzad@kikol.pl w terminie określonym w §2.

 

§7

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

§8

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny,  do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych.

 

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.