Zarządzenie nr 45/2022

Wójta Gminy Kikół z dnia

13 czerwca 2022 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości Bielica, Lubinek, Boguchwała, Buchowo Kikolskie, Kołat, Korzyczewo, Nowopole, Rybniki, Kołatek, Ksawery Ciełuchowskie oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kołat – Rybniki.

 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz.U. Z 2019 r. poz. 1443 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kikół Nr XXXVII/218/2022 z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości Bielica, Lubinek, Boguchwała, Buchowo Kikolskie, Kołat, Korzyczewo, Nowopole, Rybniki, Kołatek, Ksawery Ciełuchowskie oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kołat – Rybniki (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego  z 2022 r. poz. 2739)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości:

1) Bielica, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości z „przysiółek wsi Lubin” na „wieś”,

2) Lubinek w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Lubinek z „część wsi Lubin” na „wieś,

3) Boguchwała, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Boguchwała z  „część wsi Kikół Wieś” na „wieś”,

4) Buchowo Kikolskie, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Buchowo Kikolskie z „część wsi Kikół – Wieś” na „kolonia”,

5)  Kołat, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kołat z „część wsi Kołat – Rybniki” na „wieś”,

6) Korzyczewo, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Korzyczewo  z „część wsi Kołat - Rybniki” na „wieś”,

7) Nowopole, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Nowopole z „część wsi Kołat – Rybniki” na „wieś”,

8)  Rybniki, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Rybniki z „część wsi Kołat - Rybniki” na „wieś”,

9) Kołatek,  w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kołatek z „część wsi Ciełuchowo” na „wieś”,

10) Ksawery Ciełuchowskie, w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Ksawery Ciełuchowskie z „część wsi Ciełuchowo” na „kolonia”,

11) Kołat, Rybniki, Korzyczewo, Nowopole, w celu poznania opinii w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kołat – Rybniki.

§ 2. Ustalam następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości, o których mowa w § 1:

1)konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 13 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.:

2)uprawnionymi do konsultacji są osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie miejscowości Bielica, Lubinek, Boguchwała, Buchowo Kikolskie, Kołat, Korzyczewo, Nowopole, Rybniki, Kołatek, Ksawery Ciełuchowskie;

3)ankiety stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zostaną skierowane do mieszkańców miejscowości wymienionych w §2 pkt. 2.

§ 3. 1. Ankiety zostaną udostępnione:

1) na stronie internetowej Gminy Kikół www.kikol.pl;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kikol.pl;

3) w Urzędzie Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, w pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu od 715 do 1515;

4) u sołtysów sołectw Lubin, Kikół – Wieś, Kołat – Rybniki, Ciełuchowo;

§ 4. Wypełnioną ankietę należy złożyć w okresie konsultacji:

1)w Urzędzie Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, w pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu od 715 do 1515,

2)przesłać skan ankiety na adres mailowy Urzędu Gminy Kikół: urzad@kikol.pl
4) przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół.

§ 5. Wynik konsultacji społecznych zostanie przedstawiony na sesji Rady Gminy Kikół i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich osób.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

1) zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kikol.pl;

2) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół,

3) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń sołectw Lubin, Kikół – Wieś, Kołat – Rybniki, Ciełuchowo.

§ 8. Realizację zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury.