Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3557501
od 28 marca 2008
Gmina » Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wersja do druku

 

R E G U L A M I N P R A C Y
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Kikół

§ 1.

Komisja pracuje w składzie 5 osób powołanych zarządzeniem Wójta Gminy Kikół.

§ 2.

Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 3.

Zakres działania Komisji określa ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.) oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4.

Uchwały Komisji są prawomocne jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech jej członków.

Uchwały i wnioski podejmowane są zwykłą większością głosów.

W przypadku równej ilości głosów – decyduje głos Przewodniczącego.

§ 5.

Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący w formie pisemnej lub telefonicznie przeprowadzając rozmowę z członkiem komisji.

§ 6.

Posiedzenia Komisji odbywają się nie mniej jak: jeden raz w miesiącu. W razie potrzeby częściej.

§ 7.

W sprawach nie cierpiących zwłoki dopuszcza się przeprowadzenie konsultacji telefonicznej z co najmniej trzema członkami Komisji. Z przeprowadzonej konsultacji Przewodniczący sporządza notatkę na piśmie, którą następnie przedstawia na najbliższym posiedzeniu Komisji.

§ 8.

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół dostępny dla członków komisji. Podpisuje go Przewodniczący.

§ 9.

Komisja w razie potrzeby może wprowadzić dyżury członków Komisji, Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego lub zespołu kontrolującego.

§ 10.

1. Za udział w pracach Komisji jej członkom przysługuje za każde swoje posiedzenie dieta w wysokości:

    - 190 zł – przewodniczący Komisji,

    - 160 zł – dla członka Komisji.

2. Za dyżur Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego lub Zespołu Kontrolującego dla każdego członka dieta wynosi: 100 zł.

3. Diety dla członków Komisji i zespołów płatne są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 11.

Regulamin oraz zakres działania Komisji zatwierdza Rada Gminy.

§ 12.

Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie z działalności co najmniej jeden raz w roku w pierwszym kwartale następnego roku.


Informację wytworzył: GKRPA, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:48:34, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2009-02-10 14:50:27, Ostatnia zmiana: 2009-02-10 14:50:40, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1199