PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI

 NA ROK 2023

 

 

            Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2082, z późn. zm.) Wójt Gminy Kikół ogłasza:

 

1.      Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia wychowania przedszkolnego dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku na 1 dziecko wynosi:

- 8 745,66 zł rocznie (słownie: osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 66/100),

- 728,81 zł miesięcznie (słownie: siedemset dwadzieścia osiem złotych 81/100).

2.      Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kikół wynosi:  25

3.      Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kikół wynosi:  0.

4.      Statystyczna liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kikół wynosi:  1.

 

PODSTAWOWA KWOTY DOTACJI

DLA PRZEDSZKOLI NA ROK 2023

 

            Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2082, z późn. zm.) Wójt Gminy Kikół ogłasza:

 

1.      Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku na 1 dziecko wynosi:

  - 7 767,94 zł rocznie (słownie: siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 94/100),

  - 647,33 zł miesięcznie (słownie: sześćset czterdzieści siedem złotych 33/100).

2.      Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kikół wynosi:  105.

3.      Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kikół wynosi:  0.

4.      Statystyczna liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kikół wynosi:  3.

 

 

 

            Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Kikół w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.