GOPS.271.1.2023                                                                             Kikół, dnia 04.01.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023

Dotyczy: udzielenie schronienia (dla kobiet i mężczyzn) w schronisku dla osób bezdomnych, oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Kikół

 

I.  Zamawiający

Gmina Kikół

Plac Kościuszki 7

87-620 Kikół

NIP 466-03-318-28

dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole,

Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół

Tel. 54 289 46 70

Fax. 54 289 46 70

e-mail: programpokl@kikol.pl

II. Sposób udzielenia zamówienia

1.      Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej www.bip.kikol.pl

2.      Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł.

3.      Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), do udzielenia niniejszego zamówienia ustawy -Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

III.  Opis przedmiot zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest udzielenie schronienia dla osób bezdomnych lub osób potrzebujących pomocy - schronienia (dla kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kikół przez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

2.      Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

-  część nr 1 zamówienia – udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych;

- część nr 2 zamówienia – udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

3.   Aktualne potrzeby przedstawiają się następująco: obecnie z tej formy pomocy korzysta jedna osoba.

4.   Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kikół, dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) liczby osób korzystających z tej formy pomocy.

5.    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na  świadczeniu usług schronienia w postaci noclegowni i ogrzewalni osobom bezdomnym z terenu Gminy Kikół. Pomoc przyznana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni nie wymagałaby wydania decyzji administracyjnej. Umieszczenie osoby w ogrzewalni lub w noclegowni każdorazowo odbywałoby się na podstawie skierowania wydanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole.

6.   Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi odbywać się będzie  odpowiednio na podstawie skierowania i indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole. Decyzje zawierać będą imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj i okres usług.

7. Schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegownia i ogrzewalnia, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych związanych z udzielaniem schronienia, powinny spełniać minimalne standardy podstawowych usług i minimalne standardy obiektów, w tym w zakresie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych oraz odpowiednich warunków do odpoczynku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U.  z 2021 r. poz. 2268).

8.   Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 20 grudnia 2023 r.

9.   Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS w Kikole. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

10. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

12.  Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

13.  Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

W niniejszym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy

1) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisani są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi prowadzonego przez właściwego miejscowo Wojewodę;

2) posiadają warunki lokalowe do zapewnienia schronienia osobom tego pozbawionym, spełniające standardy sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

14.  Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

15.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: zamówienie składa się z dwóch części. Każda z części zamówienia będzie badana i oceniana osobno. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną(e) część(ci) zamówienia wymienione w pkt 2 niniejszego rozdziału.

16.  Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy

(załącznik nr 2).

IV. Kryteria wyboru oferty

1.   Kryteriami oceny ofert są:

1) cena jednostkowa brutto o znaczeniu 100 %.

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taką samą cenę Zamawiający wybierze ofertę, która wpłynęła pierwsza.

V.  Sposób przygotowania i złożenia oferty

1.  Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) w przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej;

4) kopia statusu (jeżeli dotyczy).

2.  Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub oświadczenia przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub w innym złożonym wraz z ofertą dokumencie, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3.   Zaoferowana w ofercie cena jednostkowa brutto stanowiąca koszt dziennego pobytu jednej osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych, jednej osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego zapytania, w tym wszelkie składki, opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

4.  Miejsce i sposób złożenia ofert - oferty można składać w następujący sposób:

1) zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: programpokl@kikol.pl   przy czym w temacie wiadomości należy wpisać Udzielenie schronienia (dla kobiet i mężczyzn) w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kikół” lub

2) drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół z dopiskiem Udzielenie schronienia (dla kobiet i mężczyzn) w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kikół”

5.  Oferty należy składać do 11 stycznia 2023 r. do godz. 12.00. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

6. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Usowicz Lidia - tel. 54 289 46 70 wew. 29; e-mail: programpokl@kikol.pl

 VI.      Załączniki   Załącznikami do zapytania ofertowego są:

1)   Formularz ofertowy;

2)   Projekt umowy.                                

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kikole

Małecka Joanna