Petycja o jak najszybsze zaspokojenie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących obowiązku tworzenia danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP) oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego, w formie przewidzianej przez Ustawodawcę w stosownych terminach.

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 21.11.2022

Dane podmiotu wnoszącego petycję:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu – Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa