In.6220.03.7.2021.JBK                                                                 Kikół, dnia 15.11.2021 r.

 


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247ze zm.) w związku z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 15.11.2021 r. wydana została decyzja znak: In. 6220.3.6.2021 JBK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa zespołu farm fotowoltaicznych Walentowo o łącznej mocy do 2 MW na działkach o nr ewidencyjnym 158/4,158/6,158/5 obręb Walentowo, gmina Kikół”. 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie)  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, pokój nr 5, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.15 – 15.15  wtorek 7.15-16.15 oraz piątek 7.15 – 14.15.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron  uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek, za pośrednictwem Wójta Gminy Kikół w terminie  14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. tj.  do dnia 13 grudnia 2021 r.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.kikol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół oraz tablicy ogłoszeń  sołectwa Walentowo w dniu 15.11.2021 r.