In.6220.02.7.2021.JBK                                                                    Kikół, dnia 08.10.2021 r.

 


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

Na podstawie art.38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247ze zm.) w związku z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 08.10.2021 r. wydana została decyzja znak: In. 6220.2.6.2021 JBK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW realizowanych w granicach części działki o nr ew. 98 obręb Ciełuchowo ( woj. kujawsko-pomorskie, gm. Kikół) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”.

 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu)  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, pokój nr 5, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.15 – 15.15  wtorek 7.15-16.15 oraz piątek 7.15 – 14.15.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.kikol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół, tablicy ogłoszeń  sołectwa Ciełuchowo.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron  uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji niniejszego obwieszczenia  stanowi datę ogłoszenia.