Kikół, dnia 17.09.2021 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

 z dnia 17.09.2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto prowadzone jest bez stosowania ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 Gmina Kikół zaprasza do złożenia oferty

1.      Zamawiający:

Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87 -620 Kikół

NIP 466-03-318-28

2.      Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz  Jednostki Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trutowie w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Szczegóły zamówienia:

-specjalistyczny lekki samochód kwatermistrzowski – 1 szt.

Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Termin realizacji zamówienia: do 10. 12. 2021 r.

4. Termin i warunki płatności:                                                                 

Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie faktury. Zamawiający zapłaci należność przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie do 14 dni, licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury.

5. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

·         wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz opisu technicznego przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1

·         wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załączonego wzoru formularza ofertowego – Załącznik nr 2

·         parafowany wzór umowy - Załącznik nr 3

 

6. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

7. Termin miejsca i składania ofert: 24.09.2021 r. do godz. 14.00        

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Kikół, Pl. Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, pok. 10 osobiście lub listownie zatytułowane: „Oferta na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz  Jednostki Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trutowie w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

 Agnieszka Wasilewska tel. (54) 289 46 70 wew. 28

9.  Opis sposobu przygotowania oferty

a) oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona w I egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem;

b) wszystkie załączniki powinny być napisane w sposób czytelny i trwały;

c) każda poprawka w treści oferty winny być parafowane przez Oferenta;

d) oferta cenowa musi zawierać nazwę i adres Wnioskodawcy oraz podpis;

e) wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

f) oferta musi być złożona w dokładnie zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz  Jednostki Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trutowie w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”.

g) dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału. Wszystkie strony załączników do oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający zdekompletowania ich zawartości.

11. Pozostałe informacje

a) Złożenie ofert nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy;

b) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane;

c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę;

zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego;

d) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej http;//bip.kikol.pl;

e) Po wyborze oferty zostanie zawarta umowa (Załącznik nr 3)

 

 

Załączniki:

1.       Opis techniczny przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2.       Formularz ofertowy - załącznik nr 2

3.       Wzór umowy – załącznik nr 3

4.       Informacja RODO- załącznik nr 4