Lipno, dnia 16 listopada 2020 r.

SA.6740.62.2020

STAROSTA LIPNOWSKI
OBWIESZCZA

że w dniu 16 listopada 2020 roku po rozpoznaniu wniosku z dnia 25 września 2020 roku złożonego przez Wójta Gminy Kikól poprzez pełnomocnika P. Krzysztofa Wilczynskiego, została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej — „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubin", gmina Kikól; obręb ewidencyjny 0011: dz. nr 229/1 ( po podziale 229/3 i 229/4).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie, przy ul. Mickiewicza 58, I piętro, pokój nr 10, w godz. od 8:00-14:00 (tel. /054/ 288-66-45) .

 

WYWIESZONO DNIA.................................................................................................

ZDJĘTO DNIA............................................................................

podstawa prawna art. 11 a ust. 1, art. 11F ust 1, art. lli ust. 1, art. 16 ust. 2, art. i art.23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ((Dz.0 z 2020r., poz. 1363 ze zm.) oraz art. 123 ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.poz. 1990) oraz art.104 § 1, 2 art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2020r., poz. 256 ze zm.)