In.6220.1.7. 2020.JBK                                                                     Kikół, dnia 13.11.2020 r.

 

 


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 13.11.2020 r. wydana została decyzja znak: In. 6220.1.6.2020.JBK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Konotopie o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,90 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów,  inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp. na działce nr 178/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 Konotopie, gmina Kikół”

 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie)  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, pokój nr 5, w dniach  poniedziałek ,środa, czwartek w godz. 7.15 – 15.15  wtorek 7.15-16.15 oraz piątek 7.15 – 14.15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.kikol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Konotopie.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.