In.6730.67.14.2020.JBK                                                                   Kikół, dnia 09.11.2020r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kikół


Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 05.11.2020 r. wydane zostało Postanowienie
Nr In.6730.67.13.2020.JBK w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego budowy dwóch budynków handlowo – usługowych na działce oznaczonej
nr 225/3 położonej w miejscowości Kikół, obręb ewidencyjny Kikół, gmina Kikół.

Z treścią postanowienia, o którym mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, w pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 09.11.2020r.

 Podano do publicznej wiadomości dnia 09 listopada 2020 roku.