AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

 NA ROK 2020

PAŹDZIERNIK

 

            Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 17) Wójt Gminy Kikół ogłasza:

 

1.     Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia wychowania przedszkolnego dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku na 1 dziecko wynosi:

- 6 665,37 zł rocznie (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 37/100),

- 555,45 zł miesięcznie (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 45/100).

2.     Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kikół wynosi:  42,66

 

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

DLA PRZEDSZKOLI NA ROK 2020

PAŹDZIERNIK

 

            Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 17) Wójt Gminy Kikół ogłasza:

 

1.     Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku na 1 dziecko wynosi:

- 10 625,78 zł rocznie (słownie: dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 78/100),

- 885,48 zł miesięcznie (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 48/100).

2.     Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kikół wynosi:  70.

 

 

            Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Kikół w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.