Kikół, dnia 28.10.2020r.

In.6730.67.10.2020.JBK                                                                                Wg rozdzielnikaNa podstawie z art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków handlowo – usługowych na działce oznaczonej nr 225/3 położonej w miejscowości Kikół, obręb ewidencyjny Kikół, gmina Kikół, informuję, że w dniu 27 października 2020 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu w sprawie warunków dotyczących obsługi komunikacyjnej działki nr 225/3 położonej w Kikole.

Z przedmiotowym pismem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kikół, ul. Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, w pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.Otrzymują:

  1. Wnioskodawca

  2. strony postępowania administracyjnego poprzez publiczne obwieszczenie

  3. a/a