Ogłoszenie nr 538509-N-2020 z dnia 2020-05-11 r.

 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2021 r.”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kikół, krajowy numer identyfikacyjny 91086654800000, ul. Plac Kościuszki  7 , 87-620  Kikół, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 289 46 70, e-mail m.karas@kikol.pl, faks 54 289 46 70.
Adres strony internetowej (URL): https://kikol.bip.net.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://kikol.bip.net.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemna
Adres:
Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87 - 620 Kikół


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2021 r.”
Numer referencyjny: ZP.PN.271.02.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 3.1.1 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2021 r. ” tj. odzysk lub unieszkodliwienie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 3.1.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dalej PSZOK. 3.2 W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności takich jak: a) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.), b) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), c) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), d) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1895 z późn. zm.), e) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r., poz. 521 z późn. zm.), f) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), g) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 r. Nr 104, poz. 868), h) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167), i) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), j) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), k) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019r. poz. 2028) l) uchwała Nr XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2016 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2028” ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017 r., poz. 2403), m) uchwała Nr XVII/94/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM z 2020 r. poz. ………. ) n) uchwała Nr XVII/95/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM z 2020 r. poz. ………. ); o) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.); p) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) 3.3 W przypadku zmian przepisów prawa Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Charakterystyka Gminy Kikół: a) liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Gminie Kikół wynosi, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. - 7057 osób. Według stanu na 30.04.2020 r. – 7032 osób, co oznacza, że liczba osób zameldowanych na pobyt stały zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 25 osób. Zatem zakłada się, że liczba mieszkańców Gminy Kikół nie zmieni się znacząco w następnym półroczu; b) liczba osób, zamieszkałych na terenie Gminy Kikół, ustalona na podstawie złożonych deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.04.2020 r. wynosi – 5 497 osób; c) szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kikół (wg złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości), wynosi – 1 782 szt., w tym wg liczby zamieszkałych osób w danej nieruchomości: Liczba osób zamieszkałychw danej nieruchomości / Liczba nieruchomości /Liczba zamieszkałych osób 1 /331 /331, 2 /485/970, 3 /359 /1077, 4 /311 /1244, 5 /142 /710, 6 /89 /534, 7 /27 /189, 8 /18/ 144, 9 /6 /54, 10 /3 /10, 11 /4 /44, 12 /1 /12, 13 /0 /0, 14 /1 /14, 18 /1 /18, 22 /1 /22, 43 /1 /43, 47 /1 /47, Razem 1782 5497 W poszczególnych miejscowościach znajduje się następująca liczba nieruchomości zamieszkałych: Bielica 25, Boguchwała 9, Buchowo Kikolskie 9, Ciełuchowo 67, Dąbrówka 64, Grodzeń 62, Hornówek 49, Janowo 41, Jarczechowo 42, Kikół 547, Kikół Wieś 70, Kołat 15, Kołatek 10, Konotopie 35, Korzyczewo 7, Ksawery Ciełuchowskie 1,Lubin 91, Lubinek 21, Moszczonne 70, Niedźwiedź 40, Nowopole 10, Rybniki 22, Sumin 120, Trutowo 54, Walentowo 36, Wawrzonkowo 24, Wola 123, Wolęcin 60, Wymyślin 14, Zajeziorze 50. UWAGA! Powyższe dane mają charakter szacunkowy, mogą ulec zmianie, m.in. w wyniku naturalnych migracji ludności, oddania do użytkowania budynków mieszkalnych. W związku z tym może nastąpić zwiększenie lub zmniejszenie ilości osób zamieszkałych na terenie gminy oraz liczby obsługiwanych nieruchomości. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby obsługiwanych nieruchomości oraz liczby ludności na terenie Gminy Kikół nie będzie powodowało zmiany ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie. d) w Gminie Kikół w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z nieruchomości zamieszkałych, zebrano: 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 823,70 Mg 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 49,40 Mg 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 278,68 Mg 15 01 07 Opakowania ze szkła 16,56 Mg 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 60,00 Mg 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 20,32 Mg 17 01 01 Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórki i remontów 45,82 Mg 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 149,22 Mg RAZEM 1 443,70 Mg Podane ilości odpadów komunalnych wynikają ze sprawozdań podmiotów odbierających odpady oraz sprawozdań Wójta Gminy Kikół z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. e) w Gminie Kikół w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z PSZOK, zebrano: 20 01 11 Tekstylia 4,26 Mg 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 10,10 Mg 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,06 Mg 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,94 Mg 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 36,58 Mg 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 1,14 Mg 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 50,54 Mg 20 01 39 Tworzywa sztuczne 27,24 Mg 20 01 02 Szkło 1,42 Mg RAZEM 132,28 Mg Przewidywana ilość odpadów komunalnych wyniesie w II półroczu 2020 oraz od msc styczeń do maja 2021 roku odpowiednio: 761,09 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych oraz 572,88 Mg segregowanych odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami wynikającymi z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Planu gospodarki odpadami województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028, prognozowany wzrost ilości odpadów komunalnych domowych wyniesie 0,6%-1% rocznie/na 1 osobę. W oparciu o prognozy wynikające z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami w małych miejscowościach rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów jest odmienna niż w wielkich miastach, a tempo przyrostu wytwarzania odpadów jest wolniejsze. W związku z tym przyjęto dolne wartości progowe przyrostu ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na poziomie 0,8% rocznie. Na podstawie powyższych danych, zakładając wzrost wytworzonych odpadów komunalnych na poziomie 0,8% rocznie, Zamawiający szacuje, że na terenie Gminy Kikół zostanie wytworzonych odpowiednio: • W II połowie 2020 r. oraz od msc styczeń do maja 2021r. 1 333,96 Mg odpadów komunalnych, w tym 760,01 Mg – odpady niesegregowane i 572,88 Mg – odpady segregowane; Ilość wytworzonych odpadów na terenie Gminy Kikół nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości. Podane przez Zamawiającego wielkości należy traktować wyłącznie jako orientacyjne i pomocnicze przy przygotowaniu oferty w postępowaniu przetargowym. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1) odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kikół w oparciu o system segregacji odpadów z podziałem na: a) zmieszane, b) selektywnie zbierane: - papier i tektura, - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, - szkło. 2.2) zagospodarowanie odpadów wymienionych w pkt. 2.1. Wykaz punktów adresowych odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zostanie przekazany Wykonawcy w terminie trzech dni po podpisaniu umowy. 2.3) odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dalej PSZOK, tj.: a) meble i odpady wielkogabarytowe b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny c) tworzywa sztuczne i metale d) papier i tektura e) odpady biodegradowalne f) szkło g) zużyte baterie i akumulatory h) przeterminowane leki i) chemikalia j) odzież i tekstylia k) zużyte opony l) świetlówki m) odpady budowlane i rozbiórkowe. 2.4) Zbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywać się będzie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy Kikół. 2.5) Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych należy do obowiązków właścicieli nieruchomości. 3) Realizacja przedmiotu zamówienia: 3.1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych z następującą częstotliwością: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: • w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na dwa tygodnie w budynkach jednorodzinnych, a z budynków wielolokalowych raz na tydzień; • w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz w miesiącu; b) bioodpady: • w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa tygodnie w budynkach jednorodzinnych, a z budynków wielolokalowych raz na tydzień; • w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz w miesiącu; c) papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło- nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w budynkach jednorodzinnych, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w budynkach wielolokalowych; d) wywóz odpadów z PSZOK – 2 razy w miesiącu, po otrzymaniu informacji od pracownika obsługującego ten punkt o konieczności zrealizowania wywozu. 3.2) Wykonawca w terminie 7 dni po podpisaniu umowy dostarczy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Lubin pojemniki, w których będą gromadzone segregowane odpady: a) meble i odpady wielkogabarytowe - 1 kontener o pojemności minimum 7000l, b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1 kontener o pojemności minimum 7000l, c) tworzywa sztuczne i metale - 1 kontener o pojemności minimum 7000l, d) papier i tektura - 1 kontener o pojemności 1000l, e) odpady biodegradowalne - 1 kontener o pojemności minimum 7000l, f) szkło -1 kontener o pojemności minimum 240l, g) zużyte baterie i akumulatory - 1 kontener o pojemności minimum 240l, h) przeterminowane leki o pojemności minimum 120l, i) chemikalia o pojemności minimum 240l, j) odzież i tekstylia -1 kontener o pojemności minimum 1000l, k) zużyte opony -1 kontener o pojemności minimum 7000l, l) świetlówki - 1 kontener przystosowany do zbierania świetlówek, m) odpady budowlane i rozbiórkowe -1 kontener o pojemności minimum 7000l. 3.3) Wykonawca będzie realizował wywóz odpadów z PSZOK w terminie do 48 godz., w dni robocze, po otrzymaniu informacji od pracownika obsługującego ten punkt o konieczności zrealizowania wywozu. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do PSZOK pojemników czystych, po ich opróżnieniu. Pojemniki powinny być czyste zarówno w środku jak i na zewnątrz. Dodatkowo pojemniki powinny posiadać czytelny opis. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie do przeszkolenia pracowników PSZOK w zakresie obsługi punktu, zasad kierowania poszczególnych frakcji odpadów do określonych kontenerów, obsługi administracyjnej i zasad współpracy z Wykonawcą pod kątem wywozu odpadów do RIPOK. 3.4) Rodzaje odpadów komunalnych stanowiące przedmiot zamówienia, odebrane selektywnie bezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 03 Opakowania z drewna 15 01 04 Opakowania z metali 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 07 Opakowania ze szkła 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne (np. azbest), włącznie pustymi pojemnikami ciśnieniowymi. 16 01 03 Zużyte opony 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 Gruz ceglany 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06 17 02 01 Drewno 17 02 02 Szkło 17 02 03 Tworzywa sztuczne 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 17 03 80 Odpadowa papa 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 17 04 02 Aluminium 17 04 03 Ołów 17 04 04 Cynk 17 04 05 Żelazo i stal 17 04 06 Cyna 17 04 07 Mieszaniny metali 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 01 03 20 01 01 Papier i tektura 20 01 02 Szkło 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 10 Odzież 20 01 11 Tekstylia 20 01 13* Rozpuszczalniki 20 01 14* Kwasy 20 10 15* Alkalia 20 01 17* Odczynniki fotograficzne 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 23* Urządzenia zawierające freon 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 0127 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 10 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 10 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 39 Tworzywa sztuczne 20 01 40 Metale 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 02 Odpady z targowisk 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20 3 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 3.5) Szczegółowe zasady, częstotliwość i rodzaj zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Kikół określa uchwała nr XVII/94/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół oraz uchwała nr XVII/95/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 29 kwietni w 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 4) Obowiązki wykonawcy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. 4.1) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania kolorowego kalendarza z harmonogramami odbioru odpadów z zachowaniem dotychczasowej częstotliwości obowiązującego w I połowie 2020 r. oraz do dystrybucji tych materiałów wśród właścicieli nieruchomości w terminie do dnia 30-06-2020 r. Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami. 4.2) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania kolorowych materiałów informacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2482) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz do dystrybucji tych materiałów wśród właścicieli nieruchomości w terminie do dnia 30-06-2020 r. 4.3) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych musi być kontynuacją obecnego, obowiązującego z zachowaniem okresów wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. 4.4) Wykonawca w ramach świadczenia usługi zobowiązany jest do dostarczenia właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, worków w ilości odpowiadającej wystawionym workom przy odbiorze. Obowiązek ten dotyczy worków do zbierania szkła, papieru, w tym tektury, metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz bioodpadów. Między innymi zgodnie z § 8 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół: a) worki do selektywnej zbiórki metalu, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych - kolor żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”; b) worki do selektywnej zbiórki szkła - kolor zielony z napisem „SZKŁO”; c) worki na odpady bioodpady - kolor brązowy z napisem „BIO”; d) Worki na odpady papiery, w tym tektury - kolor niebieski- z napisem „PAPIER”. 4.5) Wykonawca zapewni bez wnoszenia dodatkowych opłat przez właściciela nieruchomości (zabudowa wielolokalowa) pojemniki o pojemności co najmniej 1100 litrów przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów (pojemniki do zbierania: papieru, i tektury, pojemniki do zbierania: tworzyw sztucznych, metalu, pojemniki do zbierania szkła oraz pojemniki na odpady biodegradowalne), na czas realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca dostarczy pojemniki nie później niż do 30-06-2020 r. zgodnie z otrzymanym wykazem. 4.6) Wykonawca jest zobowiązany posiadać odpowiedni sprzęt techniczny umożliwiający dotarcie do wszystkich nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kikół oraz odbiór odpadów z pojemników będących w dyspozycji właścicieli nieruchomości, a także worków, wykorzystywanych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 4.7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich, powstałe w trakcie odbioru odpadów z jego winy. 4.8) Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania rozsypanych odpadów będących wynikiem jego działania w wyniku opróżniania pojemników na odpady komunalne oraz odstawienie pojemnika na miejsce, z którego zostały zabrane. 4.9) Wykonawca zapewni możliwość zakupu lub dzierżawy pojemników na odpady komunalne zbierane nieselektywnie przez właścicieli nieruchomości. Koszt pojemników pokrywany będzie przez Właścicieli nieruchomości i niewliczany do wartości zamówienia. 4.10) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów. Usługi dodatkowe to odbiór poza ustalonym harmonogramem odpadów zmieszanych oraz odpadów segregowanych na wniosek właściciela z terenu nieruchomości, nieujętych w przedmiocie zamówienia. Za wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów. Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych. 4.11) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 4.12) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację – zapis cyfrowy wykonany przez aparaturę (aparat cyfrowy lub kamera oraz urządzenie GPS) znajdującą się w samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. Dokumentacja będzie podpisana przez Wykonawcę i będzie zawierać także dane osobowe świadków. 4.13) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze. 4.14) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. 4.15) Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowych pojemników na swój koszt. 4.16) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 4.17) Wykonawca zobowiązany będzie także do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników. 4.18) Wykonawca będzie odbierał odpady bezpośrednio z nieruchomości o utrudnionym dojeździe ze względu na nieutwardzone lub wąskie drogi. Wykonawca powinien zapewnić takie środki techniczne, aby odebrać odpady komunalne. 4.19) Wykonawca wstawi kontenery KP-7 w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w ilości 10 szt. w ciągu trwania umowy. 4.20) Instalacja do jakiej mogą trafić odpady: a) odpady zmieszane oraz selektywnie zebrane, odebrane od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK z terenu Gminy Kikół, Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, tj. regionu 3 lipnowsko – rypińskiego co oznacza, że zebrane na terenie Gminy Kikół odpady komunalne mogą trafić do jednego ze wskazanych w planie RIPOK-ów. 4.21) Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych: a) odpady komunalne zbierane będą do pojemników/ worków posiadających oznaczenie określające rodzaj odpadów, ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości (altanki śmietnikowe i wyznaczone miejsca na pojemniki). Wykonawca odbiera od właścicieli każdą ilość odpadów komunalnych. 4.22)Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich (na obszarze objętym przedmiotem zamówienia) poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" (Dz. Urz. Woj. Kujaw. z 2017 r. poz. 2403). 4.23) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady, jako zmieszane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do poinformowania Zamawiającego drogą pisemną lub elektroniczną o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną lub nagranie oraz protokół z zaistniałego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 4.24) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu Zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli czynności ważenia odpadów. 4.25) Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego dostarczenia nowych pojemników na swój koszt. 4.26) Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Wszelkie zmiany harmonogramu odbioru odpadów wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne od pracy. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy, jednak wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Zmieniony harmonogram Wykonawca doręcza niezwłocznie właścicielom nieruchomości oraz przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej. 4.27) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, do których będą odebrane od właścicieli nieruchomości odpady przekazywane do przetwarzania lub podmioty zbierające odpady. 4.28) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej, określonej na liście, o której mowa w art. 38b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz.701 ze zm.). 4.29) Wykonawca obowiązany jest przekazywać niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.). 4.30) Zgodnie z zapisami art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie instalacje, w szczególności instalacje komunalne do przetwarzania odpadów komunalnych, do których będzie przekazywać odebrane odpady. 4.31) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz.701 ze zm.). 5) Obowiązki Wykonawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia: 5.1) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. 5.2) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej, zawierających ilość odebranych odpadów i ich rodzaje (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów). Na raportach winna się znajdować adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Kikół. Wraz z ww. raportami, Wykonawca dostarczy w wersji papierowej wykaz nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne. 5.3) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów od RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) Karty przekazania odpadów powinny być prowadzone oddzielnie dla nieruchomości zamieszkałych i oddzielnie dla nieruchomości niezamieszkałych ze względów praktycznych (wyliczenie poziomów recyklingu), o ile Wykonawca świadczył będzie na terenie Gminy Kikół w 2020 i 2021 roku usługi odbioru lub odbioru i unieszkodliwiania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. 5.4) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu wykazu nieruchomości, których właściciele zbierają odpady w sposób niezgodny ze złożoną deklaracją i obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Kikół wraz z protokołem kontroli i materiałem zdjęciowym. 5.5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli odbioru i zagospodarowanie odpadów. 6) Standardy sanitarne wykonywania usług oraz ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019, poz. 701 z późn. zm.), b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, (Dz. U. z 2019 Nr 104 Poz.868), c) uchwała Nr XVII/94/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM z 2020 r. poz. ………. ) d) uchwała Nr XVII/95/2020 Rady Gminy Kikół z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM z 2020 r. poz. ………. ); 7) Obowiązki Wykonawcy w zakresie transportu odpadów komunalnych: 7.1) Wykonawca ma obowiązek transportować odebrane od właścicieli odpady komunalne w taki sposób, aby zapobiegać mieszaniu odpadów odebranych w sposób selektywny z odpadami komunalnymi zmieszanymi, a także mieszaniu ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 7.2) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku oraz transportu. 7.3) Pojazd Wykonawcy prowadzący zbiórkę odpadów na terenie Gminy Kikół nie może przeprowadzać zbiórki odpadów z nieruchomości niezamieszkałych oraz zbiórki żadnych odpadów z terenu innej gminy przed opróżnieniem pojazdu na składowisku z odpadów zebranych na terenie Gminy Kikół. 7.4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7.5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7.6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90513100-7

90500000-2

90533000-2

90514000-3

90511000-2

90512000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia w sprawie spełnienia warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że jest(są) ubezpieczony(-eni) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 400 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych o łącznej wartości usług nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (załącznik nr 3) oraz dołączy dowody potwierdzające, że ww. usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. 2) że dysponuje lub będzie dysponować 2.1) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122), 2.2) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122) 2.3) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122) 2.4) bazą magazynowo transportową usytuowaną na terenie Gminy Kikół lub w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Kikół, na terenie do którego posiada tytuł prawny, wyposażoną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażoną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażoną w legalizowaną wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122) – (załącznik nr 3) 3) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3). 4) wskaże w ofercie instalacje do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady – zgodnie z zapisami art. 6d pkt 4. ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 PZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunki udziału w postępowaniu spełniają łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Usług Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kikół 2) wydane przez właściwy organ zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 3) wydane przez właściwy organ zezwolenie na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub umowę zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z dołączonym zezwoleniem tego podmiotu na przetwarzanie odpadów lub promesę w formie pisemnej zawarcia umowy na przetwarzanie odpadów wraz z dołączonym zezwoleniem podmiotu udzielającego promesy na przetwarzanie odpadów 4) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 5) opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ważną na dzień składania ofert, oraz zobowiązanie, że Wykonawca będzie posiadać takie ubezpieczenie przez cały okres objęty umową. 6) dowody potwierdzające, że usługi wykazane w załączniku nr 3 zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) dowód wniesienia wadium, 2) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z art. 22 a ustawy pzp, 3) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym ( ewidencyjnym) wykonawcy należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopi poświadczonej n notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
8.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359) 8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Kikół w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim odział Kikół nr 11 9537 0000 0040 0187 2000 0003 z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2021.” 8.4 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 8.3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 8.5 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumenty został złożony o oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 8.6 Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP 8.7 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8.8 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Raportowanie

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1) zaistnienia, po zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od stron, b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 2) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów, 3) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy, 4) w uzasadnionych przypadkach zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, bez zmiany wynagrodzenia. 5) uzasadnionej potrzeby zmiany instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i podmiotów zbierających odpady. 2. Wniosek o zmianę umowy w zakresie ust. 1 może złożyć każda ze stron. Wymaga on formy pisemnej i uzasadnienia proponowanych zmian. Strona umowy zobowiązana jest rozpatrzyć wniosek w terminie 14 dni od dnia złożenia. Odmowa uwzględnienia wniosku wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe: