Urząd Gminy Kikół
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Przetargi na nieruchomości » Zamknięte

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół

WÓJT GMINY KIKÓŁ

działając w oparciu o § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół

I.Przedmiot przetargu:L.p.

Położenie

Przeznaczenie w studium

Nr działki

pow. w ha

pow. w ha

Numer

KW

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

w zł (brutto)

Wadium

w zł.

Termin przetargu


1.


Kikół

teren przeznaczony pod zabudowę usługowo - gastronomiczną decyzją w warunkach zabudowy


642/80,222518900


działka niezabudowana


120.000,00

+ 23% VAT


12.000,00

08 kwietnia 2011r.

godz.1315

Nieruchomości nie są objęte żadnymi obciążeniami ani zobowiązaniami.

II. Warunki przetargu:

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w/w wadium w kasie Urzędu Gminy lub na konto nr KBS Aleksandrów Kuj. O/Kikół 54 9537 0000 0040 0187 2000 0005 - tytuł przelewu ,,Przetarg" w terminie do 09 czerwca 2011r

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2011r. o godz. 1315 w sali nr 3 Urzędu Gminy Kikół przy Placu Kościuszki 7

  1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  2. Uczestnik, który przetarg wygra zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest niezwłocznie (bez odsetek) odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

  3. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca.

  4. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

  5. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kikole przy Placu Kościuszki 7, pokój nr 12 lub telefonicznie pod numerem 54/2894670 wew. 30.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1.Wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni, tj. od 12.05.2011 r. do 13.06.2011r.

2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół http://bip.kikol.pl

3. Sołectwo: Kikół

Redaktor: Krzysztof Wajer Źródło: Hanna Prażniewska
Utworzony: 2011-05-10 12:32:14 Ostatnia zmiana: 2011-05-12 07:25:16