Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3557536
od 28 marca 2008
Przetargi » Archiwalne » 2013

Artykuły
  Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole
  Udzielenie kredytu w kwocie 308 828,00 zł dla Gminy Kikół na pokrycie planowanego deficytu w 2013 r..
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynków stanowiących mienie Gminy Kikół w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
  Udzielenie kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2721 814,00 zł
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół w 2014 roku
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kikół wraz z podległymi jednostkami
  "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchniowej tłuczniowej o długości 1,200 km w obrębie geodezyjnym Lubin dz. nr 191, Wola 117"
  Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu gminy Kikół do szkół podstawowych i gimnazjum w 2013/2014 roku
  Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół
  "Przystosowanie i remont łazienki w budynku Zespołu Szkół w Kikole do potrzeb osób niepełnosprawnych"
  "Przystosowanie budynku Zespołu Szkół w Kikole do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu"
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół
  Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Trutowie
  Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Ciełuchowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu
  Utylizacja azbestu z terenu Gminy Kikół w 2013 r.
  Przebudowa drogi gminnej Nr 170103C na odcinku Moszczonne -Zajeziorze o długości 0,995 km tj. od km 0+000 do km 0+995
  Przetag nieograniczony na: Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu Gminy Kikół do szkół podstawowych i gimnzjum w 2013 r.
  Przetarg nieograniczony na: Likidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Gminy Kikół
  Przetarg nieograniczony na: Dostawę kruszywa łamanego na drogi gminne w 2013 roku
  Przetarg nieograniczony na: dostawę kruszywa wapiennego na drogi gminne w 2013 roku
  Przetarg nieograniczony na: dostawę kruszywa łamanego na drogi gminne w 2013 roku
  Przetarg nieograniczony na : Dostawę gruzu betonowego na drogi gminne w 2013 roku
  Remont drogi gminnej Kikół-Chlebowo na odcinku Kikół - Wolęcin
  Dostawa kruszywa łamanego
  Przetarg nieograniczony pn: Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Kikół