Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3505031
od 28 marca 2008
Przetargi » Unieważnione » 2008 Wersja do druku

Zamawiający:
Gmina Kikół - WÓJT GMINY KIKÓŁ

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 170121C Kikół – Trzebiegoszcz w miejscowości Konotopie o długości 1,538 km w technologii określonej w uproszczonej dokumentacji projektowej w ramach Środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

CPV:
45.23.31.42-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony powyżej 14 000 EURO

Warunki:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy, zakończenie robót 15.10.2008 r.

Osoba odpowiedzialna:
Tomasz Krasuski tel. (054) 289 46 70 wew. 30 pok. nr 16 w godz. 7:30 -15:00

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pokój nr 18 (sekretariat Urzędu Gminy w Kikole)

Oferty można składać do:
2008-08-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-08-25 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pok. nr 4 (sala posiedzeń Urzędu Gminy)

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie ma

Uwagi:
Kikół, 26.08.2008 r.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, póz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Kikół informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 170121C Kikół - Trzebiegoszcz w miejscowości Konotopie o długości 1,538 km w technologii określonej w uproszczonej dokumentacji projektowej w ramach Środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostaje unieważnione.

Uzasadnienie
Art. 93 ust. l pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 170121C Kikół -Trzebiegoszcz w miejscowości Konotopie o długości 1,538 km w technologii określonej w uproszczonej dokumentacji projektowej w ramach Środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Firmy uczestniczące

Załączone dokumenty
  Ogłoszenie (34.8kB) pobierz pokaż
  SIWZ (73kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 1 (29kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 2 (74kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie (22.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 4 - Umowa (89.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 5 - Opis techniczny (72kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 5 - Mapa poglądowa (1023.1kB) pobierz    
  Załącznik nr 5 - Przekroje normalne (256.9kB) pobierz    
  Załącznik nr 6 - Kosztorys ofertowy (65.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Tomasz Krasuski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2008-08-04 13:23:46, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2008-08-04 13:54:43, Ostatnia zmiana: 2008-08-26 13:57:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2714