Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3557035
od 28 marca 2008
Prawo lokalne » Budżet » 2010 Wersja do druku

Uchwała Nr XXXIV/238/2009
Rady Gminy Kikół
z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.612.728 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 16.696.327 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 916.401 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 19.328.518 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.234.528 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.093.990 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszych uchwały i zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.715.790 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.715.790 zł,
2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 591.400 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 184.210 zł,
2) wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 407.190 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.307.190 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 591.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. W budżecie tworzy się:
1. Rezerwę celową w wysokości 16.824 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
2. Rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł.
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 94.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki:
1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 86.000zł,
2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000 zł.
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 147.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 303.464 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody 61.000 zł.
- wydatki 59.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.012.101 zł, w tym na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000 zł.
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.715.790 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 184.210 zł.
4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 212.101 zł.
§ 10. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w Załączniku Nr 4,
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 10 do Uchwały,
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 900.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.715.790 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 184.210 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 212.101 zł,
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu.
4. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których termin płatności upływa w roku następnym.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 13. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 2010 do wysokości 100.000 zł, z tego:
1. Gwarancje do kwoty 50.000 zł.
2. Poręczenia do kwoty 50.000 zł.
§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansowa w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
UZASADNIENIE
Uchwała budżetowa stanowi fundament prawidłowej gospodarki budżetowej gminy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2010 roku, co jest nie bez znaczenia, zwłaszcza przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Informację wytworzył: Aneta Kaczmarek, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2010-01-13 11:07:17, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2010-01-13 11:09:07, Ostatnia zmiana: 2010-01-13 11:09:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1617