Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3509717
od 28 marca 2008
Gmina » Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wersja do druku

 

Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

WSTĘP

Polska będąc w XXI wieku, ciągnie za sobą balast nie załatwionych spraw zaniechanych decyzji, a także groźnych dla rozwoju Polaków zjawisk patologii społecznej.
Nowy porządek ustrojowy: wolność, demokracja, niezależność, nie wymazały zaszłości przypisanych do trudnych problemów społecznych a w niektórych sferach życia spotęgowały ich skalę bądź może ujawniły ich zasięg i zakres.
Narkomania stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, choroby weneryczne, gruźlica.). Narkomania powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i staje się poważnym problemem społecznym.
Duże rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny , a szkody z nim związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego.

ROZDZIAŁ I

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII określa lokalną strategię w zakresie narkomanii i związanych z nią problemów.
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:

1. działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;

2. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;

3. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych;

4. nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;

5. zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;

6. nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii.

ROZDZIAŁ II

Podstawowym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów.
Cel ten realizowany jest przez:

1. ograniczenie tempa wzrostu rozpowszechniania używania narkotyków;

2. ograniczenie tempa wzrostu przestępczości związanej z używaniem narkotyków,

3. ograniczenie zakażeń HIV, HCV i innych chorób związanych z używaniem narkotyków,

4. ograniczanie liczby zgonów wynikających z używania narkotyków,

5. utrzymanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji.

ROZDZIAŁ III

ZADANIA WŁASNE GMINY wynikające z art. 10 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku obejmują następujące działania:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych , służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Zadania te będą realizowane poprzez:

- zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych,

- wspieranie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w rozwijaniu działań profilaktycznych, w szczególności obejmujących diagnozę problemu używania narkotyków i realizację adekwatnego do potrzeb programu profilaktycznego,

- dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków,

- dofinansowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców,

- dofinansowanie szkoleń uwzględniających nowoczesne podejście do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych w szczególności dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców świetlic środowiskowych,

- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów psychoprofilaktycznych,

- prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkursów, wystaw,

- propagowanie zachowań prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży,

- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,

- rozpowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień,

- prowadzenie kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę narkomanii, adresowanych do określonych grup docelowych,

- informowanie o placówkach prowadzących działalność profilaktyczną, leczniczą i rehabilitacyjną, współpraca z organizacjami służącymi rozwiązywaniu problemów narkomanii.

ROZDZIAŁ IV

Program jest adresowany do uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy Kikół, a także do jej mieszkańców.
Program będzie realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy współpracy pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz wychowawców świetlic środowiskowych działających na terenie gminy.
Finansowanie programu odbywać się będzie ze środków pochodzących z wpłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Informację wytworzył: GKRPA, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2009-02-16 12:18:51, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2009-02-16 12:20:37, Ostatnia zmiana: 2009-02-16 12:20:40, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1075