Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3509656
od 28 marca 2008
Gmina » Dane statystyczne Wersja do druku

   

DOCHODY I WYDATKI GMINY KIKÓŁ

Jed. miary

2006

DOCHODY BUDŻETU GMINY KIKÓŁ

Dochody budżetów gmin

ogółem

15 107 181,04

Dochody własne budżetów gmin

razem

3 916 211,38

podatek rolny

429 643,46

podatek od nieruchomości

652 415,97

podatek od środków transportowych

103 108,30

wpływy z innych lokalnych opłat

0

wpływy z opłaty skarbowej

29 473,75

podatek od czynności cywilnoprawnych

898 445,23

dochody z majątku gminy

69 068,27

wpływy z usług

38 081,00

udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem

1 214 778,79

udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych

1 192 771

udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych

22 007,79

Subwencje ogólne

razem

6 737 059

subwencja oświatowa

4 307 730

uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

21 365

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin i powiatów

2 407 964

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów

0

część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

0

Dotacje

dotacje celowe z budżetu państwa

ogółem

4 361 350,43

inwestycyjne

0

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

ogółem

3 325 051,43

inwestycyjne

0

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

ogółem

1 036 299,00

inwestycyjne

0

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

ogółem

0

inwestycyjne

0

dotacje otrzymane z funduszy celowych

ogółem

0

inwestycyjne

0

dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

ogółem

8 000,00

inwestycyjne

0

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

ogółem

ogółem

84 560,23

inwestycyjne

76 417,53

z budżetu UE

ogółem

51 824,00

inwestycyjne

51 824,00

Dochody na 1 mieszkańca

ogółem

2 091,54

dochody własne

542,19

dochody własne - dochody podatkowe

289,27

WYDATKI BUDŻETU GMINY KIKÓŁ

Wydatki z budżetu ogółem

ogółem

14 573 564,02

dotacje ogółem

119 234,00

dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych

0

świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 531 681,76

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

8 795 690,96

wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia

5 115 577,43

wydatki bieżące jednostek budżetowych na zakup materiałów i usług

2 222 426,89

wydatki majątkowe ogółem

1 000 680,59

wydatki majątkowe inwestycyjne

1 000 680,59

pozostałe wydatki

126 276,71

Wydatki na rolnictwo i łowiectwo

ogółem

146 488,56

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

19 376,63

wydatki majątkowe ogółem

65 062,31

Wydatki na transport i łączność

ogółem

370 322,43

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

358 690,76

wydatki majątkowe ogółem

11 631,67

drogi publiczne gminne

370 322,43

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

ogółem

1 247 834,64

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

416 861,53

wydatki majątkowe ogółem

830 973,11

zakłady gospodarki komunalnej

0

oczyszczanie miast i gmin

44 612,05

utrzymanie zieleni w miastach i gminach

80 311,47

oświetlenie ulic, placów i dróg

101 365,34

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0

gospodarka ściekowa i ochrona wód

0

gospodarka odpadami

0

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową

ogółem

6 532,20

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

6 532,20

wydatki majątkowe ogółem

0

zakłady gospodarki mieszkaniowej

0

gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

Wydatki na oświatę i wychowanie

ogółem

5 925 800,96

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

5 622 070,41

wydatki majątkowe ogółem

11 900,00

szkoły podstawowe

3 431 535,67

dowożenie uczniów do szkół

182 960,77

gimnazja

1 617 137,21

gimnazja specjalne

0

przedszkola przy szkołach podstawowych

399 935,56

licea ogólnokształcące

0

zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

0

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

ogółem

122 754,43

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

27 520,43

wydatki majątkowe ogółem

0

biblioteki

94 234,00

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0

ochrona i konserwacja zabytków

12 904,15

galerie i biura wystaw artystycznych

0

Wydatki na ochronę zdrowia

ogółem

86 502,12

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

79 946,08

wydatki majątkowe ogółem

0

lecznictwo ambulatoryjne

0

przeciwdziałanie alkoholizmowi

86 502,12

szpitale ogólne

0

Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

ogółem

4 141 724,47

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

355 931,57

wydatki majątkowe

0

domy pomocy społecznej

13 171,58

placówki opiekuńczo-wychowawcze

0

żłobki

0

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

506 238,22

Wydatki na kulturę fizyczną i sport

ogółem

100 363,50

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

0

wydatki majątkowe ogółem

80 363,50

Wydatki na administrację publiczną

ogółem

1 607 119,36

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

1 488 404,46

wydatki majątkowe ogółem

0

rady gmin miast i miast na prawach powiatu

70 079,21

urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu

1 192 941,29

Wydatki na 1 mieszkańca

ogółem

2 017,66

na oświatę i wychowanie

820,41

na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

16,99

 
1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny


Informację wytworzył: GUS, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Marciniak, Data wprowadzenia: 2008-05-29 09:44:06, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Marciniak, Data publikacji 2008-05-29 09:54:49, Ostatnia zmiana: 2008-05-29 13:31:14, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1436