Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3415834
od 28 marca 2008
Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy » Rejestr Uchwał Rady Gminy » Kadencja 2014 - 2018 Wersja do druku

Rok 2018
  

Lp.

Nr
protok.

Data
uchwały

W sprawie

203 XXXIX 31.01.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

204 XXXIX 31.01.2018 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Kikół jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
205

XXXIX

31.01.2018 wyborów do samorządu wsi Dąbrówka
206

XXXIX

31.01.2018 wyborów do samorządu wsi Hornówek
207

XXXIX

31.01.2018 sprzedaży nieruchomości gruntowej

208

XXXIX

31.01.2018 sprzedaży nieruchomości gruntowych

209

XL

6.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

210

XL

6.03.2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2018 - 2032

211

XL

6.03.2018 okręgów wyborczych

212

XL

6.03.2018 wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu o numerze RPKP.10.02.01-04-0049/17 pt. "Zajęcia logopedyczne szansą dla dzieci i nauczycieli"

213

XL

6.03.2018 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kikół

214

XL

6.03.2018 zarządzenia w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

215

XLI

29.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

216

XLI

29.03.2018 obwodów głosowania

217

XLI

29.03.2018 określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytetowego "EKOpiec 2018" na terenie Gminy Kikół

218

XLI

29.03.2018 przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kikół na lata 2018 - 2023"

219

XLI

29.03.2018 ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

220

XLII

11.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

221

XLII

11.05.2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2018 - 2032

222

XLIII

7.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

223

XLIII

7.06.2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2018 - 2032

224

XLIII

7.06.2018 ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"

225

XLIII

7.06.2018 wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kikół

226

XLIII

7.06.2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2017 rok

227

XLIII

7.06.2018 absolutorium dla Wójta Gminy Kikół za rok 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację wytworzył: Agnieszka Wasilewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agnieszka Wasilewska, Data wprowadzenia: 2018-03-09 16:09:52, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Wasilewska, Data publikacji 2018-03-09 16:38:21, Ostatnia zmiana: 2018-06-13 11:29:54, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 96