Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3558369
od 28 marca 2008
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Wersja do druku

Rok 2018

    

Lp.

Data

W sprawie

1.

04.01.2018

Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Dostawa paliw płynnych dla Gminy Kikół na 2018r."

2.

12.01.2018

Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie wyznaczenia składu stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół

3.

16.01.2018

Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół"  oraz "Dostawa paliw płynnych dla Gminy Kikół na 2018r."

4.

24.01.2018

Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Suminie na 2018 rok

5.

31.01.2018

Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Kikół

6.

31.01.2018

Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie udzielenia panu Krzysztofowi Kończalskiemu - pełniącemu obowiązki Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Kikół pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Kikół

7.

31.01.2018

Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców

8.

31.01.2018

Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

9.

23.02.2018

Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół"

10.

27.02.2018

Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Dostawa kruszywa - kamienia łamanego na drogi gminne dla Gminy Kikół w 2018r." oraz "Dostawa gruzu betonowego na drogi gminne w 2018 roku"

11.

27.02.2018

Zarządzenie Nr 11/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

12.

06.03.2018

Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół

13.

06.03.2018

Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących sporządzania arkuszy organizacji pracy przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Kikół na rok szkolny 2018/2019

14.

06.03.2018

Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kikole w czasie jego nieobecności

15

16.03.2018

Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Dostawa kruszywa - kamienia łamanego na drogi gminne dla Gminy Kikół w 2018r."

16

20.03.2018

Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego knkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

17

20.03.2018

Zarządzenie Nr 17/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

18

22.03.2018

Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kikół - etap II"

19

28.03.2018

Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2017 rok

20

30.03.2018

Zarządzenie Nr 20/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

21

09.04.2018

Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

22

09.04.2018

Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kikole

23

17.04.2018

Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Kikół na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury i sztuki na terenie Gminy Kikół w 2018 roku

24

17.04.2018

Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół" oraz "Modernizacja drogi w Konotopiu o długości 650 mb."

25

18.04.2018

Zarządzenie Nr 25/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

26

19.04.2018

Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kikół na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kikół

27

19.04.2018

Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kikół na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kikół

28

26.04.2018

Zarządzenie Nr 28/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

29

11.05.2018

Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie powołania Komisji do określenia procedury wykonania publicznego losowania wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kikół na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kikół

30

11.05.2018

Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Kikole, dostosowania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy w Kikole do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

31

11.05.2018

Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kikole

32

18.05.2018

Zarządzenie Nr 32/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

33

28.05.2018

Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie powołania Komisji oraz określenia procedury wykonania publicznego losowania wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kikół na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kikół

34

28.05.2018

Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego - powypadkowego

35

30.05.2018

Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2017

36

30.05.2018

Zarządzenie Nr 36/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

37

15.06.2018

Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole

38

15.06.2018

Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kikół, położonej w miejscowości Wola, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 255/3

39

21.06.2018

Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego - powypadkowego

40

21.06.2018

Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole"

41

21.06.2018

Zarządzenie Nr 41/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

42

29.06.2018

Zarządzenie Nr 42/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

43

29.06.2018

Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu "Dobry start"

44

03.07.2018

Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kikół"

45

06.07.2018

Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadanie: Organizacja i przeprowadzenie imprezy pn. "Dożynki Gminne Kikół 2018"

46

09.07.2018

Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole"

47

09.07.2018

Zarządzenie Nr 47/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

48

16.07.2018

Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola - Wawrzonkowo o długości 400 mb"

49

20.07.2018

Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego - powypadkowego

50

20.07.2018

Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, do długości 0,830 km, w obrębie geodezyjnym: Moszczonne cz. dz. nr 54, 138/12 i 139/9"

51

31.07.2018

Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadanie: "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kikół" ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

52

06.08.2018

Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu gminy Kikół do szkół podstawowych i gimnazjum w 2018/2019 roku"

53

16.08.2018

Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, do długości 0,830 km, w obrębie geodezyjnym: Moszczonne cz. dz. nr 54, 138/12 i 139/9" i "Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny"

54

24.08.2018

Zarządzenie Nr 54/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

55

30.06.2018

Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie ustalenia sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2018 rok

56

07.09.2018

Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego

57

07.09.2018

Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego - powypadkowego

58

07.09.2018

Zarządzenie Nr 58/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

59

14.09.2018

Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019r. przez podległe gminie jednostki

60

14.09.2018

Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 170101C w miejscowości Hornówek dz. Nr 81/2

61

17.09.2018

Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 900 000,00 zł dla Gminy Kikół na pokrycie deficytu budżetowego"

62

17.09.2018

Zarządzenie Nr 62/2018 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kikole

63

17.09.2018

Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kikole

64

18.09.2018

Zarządzenie Nr 64/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

65

28.09.2018

Zarządzenie Nr 62/2018 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego - powypadkowego

66

28.09.2018

Zarządzenie Nr 66/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

67

01.10.2018

Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika Gminy Kikół do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń Wójta Gminy

68

01.10.2018

Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych

69

05.10.2018

Zarządzenie Nr 69/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 170101C w miejscowości Hornówek dz. Nr 81/2

70

05.10.2018

Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

71

08.10.2018

Zarządzenie Nr 71/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

72

10.10.2018

Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny"

73

15.10.2018

Zarządzenie Nr 73/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

74

 

 

75

29.10.2018

Zarządzenie Nr 75/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

76

29.10.2018

Zarządzenie Nr 76/2018 w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego

77

29.10.2018

Zarządzenie Nr 77/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

78

07.11.2018

Zarządzenie Nr 78/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

79

15.11.2018

Zarządzenie Nr 79/2018 w sprawie projektu budżetu Gminy Kikół na 2019 rok

80

15.11.2018

Zarządzenie Nr 80/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kikół na lata 2019 - 2032"

81

23.11.2018

Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów za rok 2018

82

20.11.2018

Zarządzenie Nr 82/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

83

26.11.2018

Zarządzenie Nr 83/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych

84

27.11.2018

Zarządzenie Nr 84/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole

85

27.11.2018

Zarządzenie Nr 85/2018 w sprawie udzielenia panu Krzysztofowi Kończalskiemu - Dyrektorowi Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Kikół

86

29.11.2018

Zarządzenie Nr 86/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

87

03.12.2018

Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2018 - 2032

88

04.12.2018

Zarządzenie Nr 88/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 953 875,00 zł dla Gminy Kikół na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów"

89

04.12.2018

Zarządzenie Nr 89/2018 w sprawie upoważnienia do czynności w zakresie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

90

11.12.2018

Zarządzenie Nr 90/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół - Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie"

91

14.12.2018

Zarządzenie Nr 91/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

92

17.12.2018

Zarządzenie Nr 92/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadania: "Dostawę oleju opałowego lekkiego do budynków stanowiących mienie Gminy Kikół w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r."

93

20.12.2018

Zarządzenie Nr 93/2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2018 rok

94

31.12.2018

Zarządzenie Nr 94/2018 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole

95

31.12.2018

Zarządzenie Nr 95/2018 w sprawie udzielenia panu Krzysztofowi Kończalskiemu - Dyrektorowi Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Kikół

96

31.12.2018

Zarządzenie Nr 96/2018 w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Kikół

97

31.12.2018

Zarządzenie Nr 97/2018 w sprawie udzielenia panu Krzysztofowi Kończalskiemu - Dyrektorowi Samorządowej Instytucji Kultury - Ośrodka Kultury Gminy Kikół pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Kikół

98

31.12.2018

Zarządzenie Nr 98/2018 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu

99

31.12.2018

Zarządzenie Nr 99/2018 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2019 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Agnieszka Wasilewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agnieszka Wasilewska, Data wprowadzenia: 2018-01-16 10:37:12, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Wasilewska, Data publikacji 2018-01-16 10:37:36, Ostatnia zmiana: 2019-01-15 13:10:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 106