Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3510341
od 28 marca 2008
Przetargi » Roztrzygnięte Wersja do druku

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół w latach 2018-2019"

Ogłoszenie nr 631442-N-2017 z dnia 2017-12-12 r.

Gmina Kikół: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół w latach 2018-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kikół, krajowy numer identyfikacyjny 91086654800000, ul. Plac Kościuszki  7 , 87620   Kikół, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 289 46 70, e-mail m.karas@kikol.pl, faks 54 289 46 70.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.kikol.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.kikol.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.kikol.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87 - 620 Kikół


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół w latach 2018-2019
Numer referencyjny: ZP.PN.271.13.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1 odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości od wszystkich właścicieli nieru-chomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kikół w oparciu o system segregacji odpadów z podziałem na: a) zmieszane, b) selektywnie zbierane: - papier i tektura, - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, - szkło. 2.2 zagospodarowanie odpadów wymienionych w pkt. 2.1. Wykaz punktów adresowych odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych sta-nowi załącznik nr 10 do SIWZ i może ulec zmianie. Dokładny wykaz zostanie przekazany Wyko-nawcy w dniu podpisania umowy. 2.3. odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dalej PSZOK, tj.: a) meble i odpady wielkogabarytowe b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny c) tworzywa sztuczne i metale d) papier i tektura e) odpady biodegradowalne f) szkło g) zużyte baterie i akumulatory h) przeterminowane leki i) chemikalia j) odzież i tekstylia k) zużyte opony l) świetlówki m) odpady budowlane i rozbiórkowe 3. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) – poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów: a) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – co najmniej 30% w 2018r., 40 % w roku 2019, b) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – co najmniej 50 % w 2018r., 60 % w roku 2019, 1. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r., poz. 676) poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. - nie więcej niż 40% w 2018r., 40 % w roku 2019, 2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nie później niż do 30-12-2017r., bez wnoszenia przez właściciela nieruchomości dodatkowych opłat, worków o pojemności co najmniej 60 litrów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zabudowa jednorodzinna). Wykonawca dostarczy na teren każdej nieruchomości wg otrzymanego wykazu worki w ilości: a) 2 szt. żółte – o poj. 120 litrów, b) 2 szt. niebieskie – o poj. 60 litrów, c) 2 szt. zielone – o poj. 60 litrów, d) 2 szt. brązowe – o poj. 60 litrów Ponadto za każdy odebrany z nieruchomości worek, wykonawca zostawia pusty (na terenie nieruchomości) tego samego koloru zgodnie z otrzymanym wykazem. 1. Wykonawca zapewni bez wnoszenia dodatkowych opłat przez właściciela nieruchomości (zabudowa wielolokalowa) pojemniki o pojemności co najmniej 1100 litrów przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów (pojemniki do zbierania: papieru, i tektury, pojemniki do zbierania: tworzyw sztucznych, metalu, pojemniki do zbierania szkła oraz pojemniki na odpady biodegradowalne), na czas realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca dostarczy pojemniki nie później niż do 30-12-2017r. zgodnie z otrzymanym wykazem. W przypadku nieruchomości wielolokalowych o liczbie mieszkańców powyżej 15. 2. W przypadku zwiększenia liczby mieszkańców w nieruchomościach wielolokalowej Wykonawca dostarczy proporcjonalnie większa liczbę pojemników. 3. Wykonawca zapewni możliwość zakupu lub dzierżawy pojemników na odpady komunalne zbierane nieselektywnie przez właścicieli nieruchomości. Koszt pojemników pokrywany będzie przez Właścicieli nieruchomości i niewliczany do wartości zamówienia. 4. Wykonawca w terminie 7 dni po podpisaniu umowy dostarczy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Lubin pojemniki, w których będą gromadzone segregowane odpady. a) meble i odpady wielkogabarytowe - 1 kontener o pojemności minimum 7000l, b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1 kontener o pojemności minimum 7000l, c) tworzywa sztuczne i metale - 1 kontener o pojemności minimum 7000l, d) papier i tektura - 1 kontener o pojemności 1000l, e) odpady biodegradowalne - 1 kontener o pojemności minimum 7000l, f) szkło -1 kontener o pojemności minimum 240l, g) zużyte baterie i akumulatory - 1 kontener o pojemności minimum 240l, h) przeterminowane leki o pojemności minimum 120l, i) chemikalia o pojemności minimum 240l, j) odzież i tekstylia -1 kontener o pojemności minimum 1000l, k) zużyte opony -1 kontener o pojemności minimum 7000l, l) świetlówki - 1 kontener przystosowany do zbierania świetlówek, m) odpady budowlane i rozbiórkowe -1 kontener o pojemności minimum 7000l, Wykonawca będzie realizował wywóz odpadów z PSZOK w terminie do 24 godz., w dni robocze, po otrzymaniu informacji od pracownika obsługującego ten punkt o konieczności zrealizowania wywozu. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do PSZOK pojemników czystych, po ich opróżnieniu. Pojemniki powinny być czyste zarówno w środku jak i na zewnątrz. Dodatkowo pojemniki powinny posiadać czytelny opis. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie do przeszkolenia pracowników PSZOK w zakresie obsługi punktu, zasad kierowania poszczególnych frakcji odpadów do określonych kontenerów, obsługi administracyjnej i zasad współpracy z Wykonawcą pod kątem wywozu odpadów do RIPOK. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów. Usługi dodatkowe to odbiór poza ustalonym harmonogramem odpadów zmieszanych oraz odpadów segregowanych na wniosek właściciela z terenu nieruchomości, nieujętych w przedmiocie zamówienia. Za wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów. Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych. 6. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację – zapis cyfrowy wykonany przez aparaturę (aparat cyfrowy lub kamera oraz urządzenie GPS) znajdującą się w samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. Dokumentacja będzie podpisana przez Wykonawcę i będzie zawierać także dane osobowe świadków. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości o 10% bez zmiany warunków wynagrodzenia. 11. Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowych pojemników na swój koszt. 12. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 13. Wykonawca zobowiązany będzie także do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników. 14. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania kolorowego kalendarza z harmonogramami odbioru odpadów z zachowaniem dotychczasowej częstotliwości obowiązującego w 2017 r. oraz do dystrybucji tych materiałów wśród właścicieli nieruchomości w terminie do dnia 30-12-2017r.. Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami. 15. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania kolorowych materiałów informacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. Poz.19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz do dystrybucji tych materiałów wśród właścicieli nieruchomości w terminie do dnia 30-12-2017r. 16. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych musi być kontynuacją obecnego, obowiązującego z zachowaniem okresów wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. 17. Wykonawca będzie odbierał odpady bezpośrednio z nieruchomości o utrudnionym dojeździe ze względu na nieutwardzone lub wąskie drogi. Wykonawca powinien zapewnić takie środki techniczne, aby odebrać odpady komunalne. 18. Wykonawca wstawi kontenery KP-16 w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w ilości 10 szt. w ciągu trwania umowy. 19. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady: Odpady zmieszane oraz selektywnie zebrane, odebrane od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK z terenu Gminy Kikół, Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, tj. regionu 3 lipnowsko – rypińskiego co oznacza, że zebrane na terenie Gminy Kikół odpady komunalne mogą trafić do jednego ze wskazanych w planie RIPOK-ów. 20. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych: 20.1. Odpady komunalne zbierane będą do pojemników/ worków posiadających oznaczenie określające rodzaj odpadów, ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości (altanki śmietnikowe i wyznaczone miejsca na pojemniki). Wykonawca odbiera od właścicieli każdą ilość odpadów komunalnych. Rodzaje odpadów komunalnych stanowiące przedmiot zamówienia, odebrane selektywnie bezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 03 Opakowania z drewna 15 01 04 Opakowania z metali 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 07 Opakowania ze szkła 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne (np. azbest), włącznie pustymi pojemnikami ciśnieniowymi. 16 01 03 Zużyte opony 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 Gruz ceglany 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06 17 02 01 Drewno 17 02 02 Szkło 17 02 03 Tworzywa sztuczne 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 17 03 80 Odpadowa papa 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 17 04 02 Aluminium 17 04 03 Ołów 17 04 04 Cynk 17 04 05 Żelazo i stal 17 04 06 Cyna 17 04 07 Mieszaniny metali 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 01 03 20 01 01 Papier i tektura 20 01 02 Szkło 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 10 Odzież 20 01 11 Tekstylia 20 01 13* Rozpuszczalniki 20 01 14* Kwasy 20 10 15* Alkalia 20 01 17* Odczynniki fotograficzne 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 23* Urządzenia zawierające freon 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 0127 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 10 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 10 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 39 Tworzywa sztuczne 20 01 40 Metale 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 02 Odpady z targowisk 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20.2. Ustala się następująca częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; a) w zabudowie wielolokalowej wyznaczonej przez Zamawiającego – 2 razy w miesiącu; 2) zebrane w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; a) w zabudowie wielolokalowej wyznaczonej przez Zamawiającego – 2 razy w miesiącu; 3) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone: a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 4) wywóz odpadów z PSZOK – 2 razy w miesiącu, po otrzymaniu informacji od pracownika obsługującego ten punkt o konieczności zrealizowania wywozu. 21. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1987), b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, (Dz. U. z 2019 Nr 104 Poz.868), c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół. - Uchwała nr XV/69/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół, (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1293), Uchwała Nr XVI/76/2016 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 6 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół,(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1724), Uchwała Nr XXXVI/186/2017 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 22 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.4673) 27. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: a) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o ilości i rodzaju pojemników/worków znajdujących się na nieruchomościach, które obsługuje Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić i przekazać Zamawiającemu imienny wykaz zmian w ilości i rodzaju pojemników/worków, które nastąpiły w danym miesiącu. Raporty przekazywane będą w terminach zgodnie z zapisami ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach. b) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. Raporty przekazywane będą w terminach zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. c) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji na temat. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. d) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu gminy Kikół. e) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów lub DPR z potwierdzeniem przyjęcia przez RIPOK, zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016, poz. 934),

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90513100-7

90500000-2

90533000-2

90514000-3

90511000-2

90512000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca: a) będzie posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Kikół zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. b) będzie posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. c) zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w związku z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, d) posiada zezwolenie na przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z art. 26 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, e) w przypadku gdy wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania, powinien posiadać zawartą umowę w wskazanym zakresie z podmiotem posiadającym zezwolenia w tym zakresie, którą załącza do dokumentacji przetargowej, f) zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem sytuacji ekonomiczno – finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będzie oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia załączą do oferty dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi polegające na odbiorze odpadów komunalnych w systemie odpadów zmieszanych i selektywnych u źródła w miejscowościach powyżej 5 tysięcy zameldowanych mieszkańców z co najmniej 1.600 posesji. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, o których mowa w VIII pkt 2. tj: a) będzie posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Kikół zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, b) będzie posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) c) zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w związku z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, d) posiada zezwolenie na przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z art. 26 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, e) w przypadku gdy wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania, powinien posiadać zawartą umowę w wskazanym zakresie z podmiotem posiadającym zezwolenia w tym zakresie, którą załącza do dokumentacji przetargowej, f) zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2016 r., poz.1987)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 17.000,00 PLN (słownie złotych: siedemnaście tysięcy złotych 00/100). a. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. b. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. c. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy PZP Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Kikół w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim odział Kikół nr 54 9537 0000 0040 0187 2000 0005 dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym zadanie pn.:Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania z ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

90,00

Termin płatnośći

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 Pzp. dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach: a) W zakresie zmiany częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych odpadów oraz ilości pojemników odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół. b) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby obsługiwanych nieruchomości o 10% bez zmiany warunków wynagrodzenia. c) Wynagrodzenie ulega zmianie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT od miesiąca w którym obowiązuje nowa stawka. d) Wynagrodzenie wykonawcy ulega zmianie w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. e) Zmiany opisane w pkt. 1 i 2 będą dokonane jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, f) Rezygnacja z wyposażenia w kontenery i pojemniki dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-20, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Załączone dokumenty
  Ogłoszenie o zamówieniu (8MB) pobierz pokaż
  SIWZ (658.6kB) pobierz pokaż
  załącznik 1 (12.2kB) pobierz    
  załącznik 2 (20.3kB) pobierz    
  załącznik 3 (28.2kB) pobierz    
  załącznik 4 (19.1kB) pobierz    
  załącznik 5 (16.9kB) pobierz    
  załącznik 6 (18.7kB) pobierz    
  załącznik 7 (20.9kB) pobierz    
  załącznik 8 (37kB) pobierz    
  załącznik 9 (14.9kB) pobierz    
  załącznik 10 wykaz nieruchomości (56.7kB) pobierz    
  Pytania i odpowiedzi (19.5kB) pobierz pokaż
  Zestawienie ofert (16.5kB) pobierz pokaż
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (427.1kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Iwona Boguska, Data wytworzenia: 2017-12-12 13:13:04, Wprowadził do systemu: Iwona Boguska, Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:13:10, Zatwierdził do publikacji: Iwona Boguska, Data publikacji 2017-12-12 13:18:15, Ostatnia zmiana: 2017-12-21 07:37:33, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 217