Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3510224
od 28 marca 2008
Przetargi » Roztrzygnięte Wersja do druku

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w 2017 roku
Ogłoszenie nr 549977-N-2017 z dnia 2017-07-13 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, krajowy numer identyfikacyjny 00054246800020, ul. Plac Kościuszki  7a , 87-620   Kikół, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 289 46 70 wew. 36, , e-mail gops@kikol.pl, , faks 54 289 46 70.
Adres strony internetowej (URL): bip.kikol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.kikol.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.kikol.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Numer referencyjny: ZP.PN.271.01.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są USŁUGI. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych. 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole, tj. w: a) Szkole Podstawowej w Woli, b) Szkole Podstawowej w Ciełuchowie, c) Szkole Podstawowej w Zajeziorzu, d) Zespole Szkół w Kikole, e) Świetlicy Wiejskiej w Kikole f) Środowiskowy Dom Samopomocy w Suminie zwane dalej placówkami. 2. Przewidywana łączna liczba posiłków 32 625, w tym: 1) w szkołach – wynosi 300 dziennie we wszystkie dni nauki szkolnej tj. od 04.09.2017 r. do 22.12.2017 r. z uwzględnieniem przerw w nauce, tj. przyjmuje się 79 dni; razem 23 700 posiłków; 2) dla świadczeniobiorców w Świetlicy Wiejskiej w Kikole - wynosi 35dziennie od 01.08.2017 r. do 29.12.2017 r. we wszystkie dni robocze, tj. przyjmuje się 105 dni; razem 4 200 posiłków; 3) dla świadczeniobiorców w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suminie - wynosi 45 dziennie od 01.08.2017 r. do 29.12.2017 r. we wszystkie dni robocze, tj. przyjmuje się 105 dni; razem 4 725 posiłków. 3. Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilości wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 30 % szacunkowej ilości posiłków. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy społecznej. W miesiącu wrześniu 2017 r. w związku z rozpoczęciem realizacji dożywiania dzieci w w/w szkołach liczba posiłków dziennie może nie osiągnąć dopuszczalnej minimalnej ilości. 4. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, o której mowa w pkt 3, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia. 5. Dożywianie dzieci w szkołach odbywać się będzie 04.09.2017 r. do 22.12.2017 r. z uwzględnieniem przerw w nauce, natomiast dożywianie świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole od 01.08.2017 r. do 29.12.2017 r. we wszystkie dni robocze. 6. W wymienionych placówkach posiłki będą wydawane uczniom przez osoby wyznczone przez dyrektorów tych placówek. Do spożycia posiłków wykorzystane zostaną naczynia oraz sztućce będące na stanie tych placówek. Wykonawca zabezpieczy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suminie do każdej porcji posiłku naczynia jednorazowe i sztućce, które muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Firma cateringowa musi zapewnić również odbiór naczyń jednorazowych do utylizacji najpóźniej w dniu następnym. 7. Dostarczane posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni. Zamawiający zastrzega sobie u Wykonawcy możliwość wykupienia posiłków przez uczniów lub pensjonariuszy, którzy nie kwalifikują się do dożywiania., w cenie podanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 8. Dostarczane posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być przygotowywane z pełnowartościowych, posiadających aktualne terminy ważności artykułów spożywczych, zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej i wymogami sanitarnymi dla żywienia zbiorowego. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach higieniczno-sanitarnych. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Posiłki muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia. 9. Posiłki muszą być gorące o odpowiedniej temperaturze, gotowe do spożycia po ich dostarczeniu. Temperatura zupy oraz temperatura drugiego dania winna mieścić się w granicach 60°C – 75°C (+/-3°C). 10. Godziny dostarczenia posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych szkół, natomiast posiłki dla świadczeniobiorców należy dostarczyć w godzinach 1000 - 1100 do Świetlicy Wiejskiej ul. Targowa w Kikole oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suminie. 11. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 12. Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku dostarczanych posiłków. 13. Wykonawca zapewnia czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. 14. Brudne naczynia i sztućce będą myte, wyparzane i odpowiednio przechowywane w stołówce szkolnej/kuchence. Obowiązki w tym zakresie realizowane nie należą do Wykonawcy. 15. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do odbioru resztek i odpadów pokonsumpcyjnych pozostałych po spożyciu posiłków w danym dniu. 16. Posiłki powinny być skomponowane w następujących proporcjach: - 5 x w tygodniu zupa, - 3 x w tygodniu dania mięsne, - 1 x w tygodniu dania bezmięsne, - 1 x w tygodniu danie rybne. Wymagana gramatura po ugotowaniu przedstawia się następująco: - zasadą jest by jedna porcja zupy wynosiła 0,45 litra, była sycąca i treściwa, - mięso, ryba co najmniej 100 g, - udko kurczaka pieczonego co najmniej 200 g, - filet z drobiu co najmniej 100 g, - pieczeń w sosie własnym co najmniej 120 g, - gulasz wieprzowy, drobiowy co najmniej 200 g, - gołąbki powyżej 200 g, - klopsik co najmniej 100 g, - naleśniki nie mniej niż 2 sztuki, łącznie 200 g, - pierogi co najmniej 6 sztuk, - ziemniaki, makaron lub ryż co najmniej 150 g (ryż lub makaron nie częściej niż raz w tygodniu), - do obiadów mięsnych, rybnych itp. należy podać warzywa (surowe lub przetworzone) co najmniej 100 g. 17. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół zgodnie z normami żywieniowymi stosowanymi w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży określone w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1154) z uwzględnieniem zmian ww. przepisów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 18. Jadłospisy układane będą przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów placówek i do Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem. W jadłospisie Wykonawca musi podać informacje o gramaturze oraz kaloryczności poszczególnych posiłków. Jadłospis powinien być urozmaicony i zbilansowany, a rodzaj dania lub zupy nie może powtarzać się w ciągu kolejnych 10 dni żywieniowych. 19. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków są po stronie dyrektorów placówek i z nimi należy uzgadniać wszystkie szczegóły z tym związane. 20 Wykonawca uwzględniać będzie przy przygotowywaniu posiłków informacje o dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej lub o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków, które zostaną zgłoszone przez Dyrektorów Szkół lub osoby przez nie upoważnione, Kierownika ŚDS w Suminie lub Zamawiającego w dniu poprzedzającym ich wydanie do godz. 12:00. 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w Warunkach Zamówienia kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę. 22. W przypadku podejrzenia, że dostarczone posiłki są nieświeże, w nieodpowiedniej temperaturze, bądź swym wyglądem budzą wątpliwości co do ich jakości, Dyrektorzy Szkół, Kierownik ŚDS oraz Zamawiający może takich posiłków nie przyjąć. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za te posiłki. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim korzystającym z posiłków dostarczonych przez Wykonawcę. Dla potrzeb badań żywności przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną (SANEPID) Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania przez 48 godzin po 150 g każdej części składowej potraw; po upływie tego czasu próbki posiłków mogą być zniszczone. 23. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV Nazwa wg CPV 55.52.00.00-1 usługi dostarczania posiłków, 55.32.10.00-6 usługi przygotowywania posiłków.

II.5) Główny kod CPV: 55524000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55524000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: o udzielenie zamówienia może się ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualną decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą dany podmiot w zakresie prowadzenia działalności w zakresie przygotowywania potraw od surowego surowca do gotowej potrawy i dostarczania żywności do odbiorców zewnętrznych (catering) w specjalnych termosach
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: 2.3.1. posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 usługi w wymiarze nie mniejszym niż 200 posiłków dziennie składających się z dwóch dań, tj. zupy i drugiego dania na rzecz danego Zamawiającego realizującego dożywianie dzieci w szkołach i usługa ta była wykonywana w sposób ciągły przez co najmniej 6 miesięcy 2.3.2. dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną z produkcją i obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późn zm.), co potwierdza aktualna decyzja właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, 2.3.3. dysponuje pojazdem przystosowanym do przewożenia posiłków spełniającym określone normy (SANEPID).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu wykazania podstaw na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu wykazania podstaw na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy. Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 138r ustawy oferty zawierające odległość dowozu miejsca ich przygotowywania do siedziby Zamawiającego powyżej 50 km zostaną odrzucone
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych ciągłych również wykonywanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, dokumenty te powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i narzędzi technicznych dostępnych Wykonawcy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ aktualna decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego dopuszczająca dany podmiot w zakresie prowadzenia działalności w zakresie przygotowywania potraw od surowego surowca do gotowej potrawy i dostarczania żywności do odbiorców zewnętrznych (catering) w specjalnych termosach,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość dowozu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może być dopuszczalne tylko w granicach unormowanych art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1 zmiana ilości dożywianych dzieci powyżej lub poniżej 30% planowanej ilości, 2 zmiana ilości dni dożywiania w przypadku nie otrzymana środków finansowych (dotacji) lub zmniejszenia kwoty dotacji, 3 zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Załączone dokumenty
  ogłoszenie o zamówieniu (552.8kB) pobierz pokaż
  SIWZ posiłki (1.5MB) pobierz pokaż
  Zestawienie ofert (252.9kB) pobierz pokaż
  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (366.2kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Joanna Małecka, Data wytworzenia: 2017-07-13 11:53:36, Wprowadził do systemu: Magdalena Karaś, Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:53:41, Zatwierdził do publikacji: Magdalena Karaś, Data publikacji 2017-07-13 11:57:39, Ostatnia zmiana: 2017-08-01 13:58:55, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 309