Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3510236
od 28 marca 2008
Przetargi » Roztrzygnięte Wersja do druku

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w 2017 roku

Znak sprawy: GOPS.1/2016

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

Procedura o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzona jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

 

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w 2017 roku

 

 

I.         Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole

Adres Zamawiającego:               ul. Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół

Tel./fax:                                       54 289 46 70

Adres e-mail:                               programpokl@kikol.pl

Strona internetowa                      www.bip.kikol.pl

 

II.      Opis przedmiotu zamówienia

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole, tj. w:

a)      Szkole Podstawowej w Woli,

b)     Szkole Podstawowej w Ciełuchowie,

c)      Szkole Podstawowej w Zajeziorzu,

d)     Zespole Szkół w Kikole,

e)      Świetlicy Wiejskiej w Kikole

f)      Środowiskowy Dom Samopomocy w Suminie

zwane dalej placówkami.

2.      Przewidywana łączna liczba posiłków 75 335, w tym:

1)      w szkołach - 300 dziennie we wszystkie dni nauki szkolnej tj. od 02.01.2017 r. do 21.06.2017 r. oraz od 04.09.2017 r. do 22.12.2017 r. z uwzględnieniem przerw w nauce, tj. przyjmuje się 180 dni; razem 54 000 posiłków;

2)      dla świadczeniobiorców w Świetlicy Wiejskiej w Kikole wynosi 45 dziennie od 02.01.2017 r. do 29.12.2017 r. we wszystkie dni robocze, tj. przyjmuje się 251 dni; razem 11 295 posiłków;

3)      dla świadczeniobiorców w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suminie wynosi 40 dziennie od 02.01.2017 r. do 29.12.2017 r. we wszystkie dni robocze, tj. przyjmuje się 251 dni; razem 10 040 posiłków.

3.   Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilości wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu  maksymalnie o 30 % szacunkowej ilości posiłków. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy społecznej.

4.   Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, o której mowa w pkt 3, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.

5.   Dożywianie dzieci w szkołach odbywać się będzie od  02.01.2017 r. do 21.06.2017 r. oraz 04.09.2017 r. do 22.12.2017 r. z uwzględnieniem przerw w nauce, natomiast dożywianie świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole  od 02.01.2017 r. do 29.12.2017 r. we wszystkie dni robocze.

6.   W wymienionych placówkach posiłki będą wydawane uczniom przez osoby wyznczone przez dyrektorów tych placówek. Do spożycia posiłków wykorzystane zostaną naczynia oraz sztućce będące na stanie  tych placówek. W Środowiskowym Domu Samopomocy
w Suminie do każdej porcji posiłku powinny być także zabezpieczone naczynia jednorazowe i sztućce, które muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Firma cateringowa musi zapewnić również odbiór naczyń jednorazowych do utylizacji najpóźniej w dniu następnym.

7.   Dostarczane posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni.

8.   Dostarczane posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być przygotowywane z pełnowartościowych, posiadających aktualne terminy ważności artykułów spożywczych, zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej i wymogami sanitarnymi dla żywienia zbiorowego. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się
w odpowiednich warunkach higieniczno-sanitarnych. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) wraz
z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Posiłki muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.

9.   Posiłki muszą być gorące o odpowiedniej temperaturze, gotowe do spożycia po ich dostarczeniu.

10. Godziny dostarczenia posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych szkół, natomiast posiłki dla świadczeniobiorców należy dostarczyć w godzinach 1000 - 1100 do Świetlicy Wiejskiej ul. Targowa w Kikole oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suminie.

11. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.

12. Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku dostarczanych posiłków.

13. Wykonawca zapewnia czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków.

14. Brudne naczynia i sztućce będą myte, wyparzane i odpowiednio przechowywane
w stołówce szkolnej/kuchence. Obowiązki w tym zakresie realizowane nie należą do Wykonawcy.

15. Posiłki powinny być skomponowane w następujących proporcjach:

- 5 x w tygodniu zupa,

      - 3 x w tygodniu dania mięsne,

      - 1 x w tygodniu dania bezmięsne,

      - 1 x w tygodniu danie rybne.

Wymagana gramatura po ugotowaniu przedstawia się następująco:

-       zasadą jest by jedna porcja zupy wynosiła 0,45 litra, była sycąca i treściwa,

-       mięso, ryba co najmniej 100 g,

-       udko kurczaka pieczonego co najmniej 200 g,

-       filet z drobiu co najmniej 100 g,

-       pieczeń w sosie własnym co najmniej 120 g,

-       gulasz wieprzowy, drobiowy co najmniej 200 g,

-       gołąbki powyżej 200 g,

-       klopsik co najmniej 100 g,

-       naleśniki nie mniej niż 2 sztuki, łącznie 200 g,

-       pierogi co najmniej 6 sztuk,

-       ziemniaki, makaron lub ryż co najmniej 150 g (ryż lub makaron nie częściej niż raz
w tygodniu),

-       do obiadów mięsnych, rybnych itp. należy podać warzywa (surowe lub przetworzone) co najmniej 100 g.

16. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół zgodnie z normami żywieniowymi stosowanymi w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży określone w szczególności
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1154)
z uwzględnieniem zmian ww. przepisów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

17. Jadłospisy układane będą przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów placówek i do Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem.
W jadłospisie Wykonawca musi podać informacje o gramaturze oraz kaloryczności poszczególnych posiłków. Jadłospis powinien być urozmaicony i zbilansowany, a rodzaj dania lub zupy nie może powtarzać się w ciągu kolejnych 10 dni żywieniowych.

18. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków są po stronie dyrektorów placówek i z nimi należy uzgadniać wszystkie szczegóły z tym związane.

19. Informacje o dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej lub o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków dyrektorzy poszczególnych placówek lub osoby przez nich upoważnione, przekażą Wykonawcy co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz
w Warunkach Zamówienia kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.

21. Dla potrzeb badań żywności przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną (SANEPID) Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania przez 48 godzin po 150 g każdej części składowej potraw; po upływie tego czasu próbki posiłków mogą być zniszczone.

22. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

         Kod CPV                    Nazwa wg CPV

55.52.00.00-1             usługi dostarczania posiłków,

55.32.10.00-6                  usługi przygotowywania posiłków.

23.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III.             Warunki udziału w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

1.      O udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w procedurze  dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.

       Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1)        wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było/jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w ilości co najmniej 300 posiłków dziennie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że zrealizowane /realizowane usługi obejmowały /obejmują przygotowanie
i dostarczenie co najmniej 300 posiłków dziennie w ramach jednego zamówienia / jednej umowy. W przypadku usług nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonuje usługi przygotowania
i dostarczenia gorących posiłków przez okres co najmniej sześciu miesięcy licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert;

2)        dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, co potwierdza aktualna decyzja właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu oraz wpis do właściwego rejestru.

2.      Wykonawca może w celu wykazania spełnienia warunków udziału w procedurze
o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.

 

IV.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1.        Oferty należy składać do dnia 23 grudnia 2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie siedzibie Zamawiającego - ul. Plac Kościuszki 7a, 87 –620 Kikół - pokój nr 1 (parter).

2.        Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

3.        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego - w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Kikół  – pokój nr 3 ( parter).

 

V.      Kryteria oceny ofert

 

1.        Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryterium :

1) cena ofertowa brutto,                                                

2)  doświadczenie Wykonawcy.                                                 

2.    Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium

Waga (%)

Maksymalna liczba punktów

Cena ofertowa brutto

70%

70

Doświadczenie Wykonawcy

30%

30

 

VI.   Szczegółowe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne zawierają Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne, zamieszczone na stronie internetowej

 

 

Data:  16 grudnia 2016 r.                                          ZATWIERDZAM:

                                                                                            

         Kierownik GOPS w Kikole

  Joanna Małecka

 

Załączone dokumenty
  Ogłoszenie o zamówieniu (41.9kB) pobierz    
  warunki zamówienia na uslugi społeczne (81.7kB) pobierz    
  Załączniki 1-4 (74kB) pobierz pokaż
  Zalacznik 5 (69.5kB) pobierz pokaż
  informacja (420.8kB) pobierz    

Informację wytworzył: Agnieszka Pawłowska, Data wytworzenia: 2016-12-16 14:08:08, Wprowadził do systemu: Piotr Zarembski, Data wprowadzenia: 2016-12-16 14:08:12, Zatwierdził do publikacji: Piotr Zarembski, Data publikacji 2016-12-16 14:11:34, Ostatnia zmiana: 2016-12-29 14:05:55, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 481