Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3509688
od 28 marca 2008
Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro » Rozstrzygnięte Wersja do druku

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Kikół ogłasza zapytanie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru  przy realizacji inwestycji pn: „Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Kikół”

1. Nazwa Zamawiającego    Gmina Kikół

REGON                          092350725

NIP                                  466-03-31-828

Miejscowość                    Kikół

Adres                               Plac Kościuszki 7, 87 -620 Kikół

Strona internetowa          www.kikol.pl

Godziny urzędowania      7:15 – 15:15

Tel./faks                            054 289-46-70          054 289-46-70

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015r poz. 2164, oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 , ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień ) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Kody ze słownika CPV

7152000-9 Usługi nadzoru budowlanego

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia inspektora nadzoru  przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Kikół” obejmująca:

Zakres prac budowlanych obejmuje teren miejscowości Kikół na osiedlu domków jednorodzinnych obejmujących następujące ulice:

a)      Janusza z Kikoła o długości 231 mb.

b)      Ciąg ulic Zboińskiego, Nowa, Kasztelańska o łącznej długości 488 mb.

 1. W ramach realizacji w/w zadania realizowana będzie:

- przebudowa dróg gminnych zgodnie z projektami technicznymi

4. Do obowiązków inspektora nadzoru  należeć będzie w szczególności:

1)  zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku ustawa Prawo   

     budowlane (t.j. Dz. U. z 2013roku, poz. 1409 z późn. zm.)

2) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym                                

    a Wykonawcą robót.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia robót Planowany termin zakończenia prac budowlanych – 31.12.2016r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1.         W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

W przypadku wyboru oferty należy dostarczyć:

 

kserokopie uprawnień osób wykonujących zamówienie, odpowiadających wymogom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: . Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278);

kserokopie zaświadczeń osób wykonujących zamówienie, wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 65 oraz art. 12 ust 7 ustawy Prawo budowlane).

 

VI. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferent w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający wybierze ofertę z  najkorzystniejszą ceną brutto.
 4. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Pan Artur Redmerski w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 -15.15 tel. 54289 46 70 wew. 48
 5. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu- zał. nr 1.
 6. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 25.08.2016 roku do godz. 900                                w Sekretariacie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-9620 Kikół w formie pisemnej.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (sala posiedzeń) o godzinie 09:15 dnia 25.08.2016 r.
 8. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.
 9. Do oferty należy dołączyć:

- formularz ofertowy (załącznik nr 1)

- parafowany wzór umowy (załącznik nr 2)

- oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3)

- oświadczenie o grupie kapitałowej (załącznik nr 4)

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Oferenci otrzymają pisemną informację o wyniku postępowania.

 

VII. Kryteria oceny oferty.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

Cena – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto

 

VII. Informacje dodatkowe.

            Inwestycja pn.: „Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Kikół” uzyskała dofinansowanie dla operacji typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania, wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i                 w oszczędzanie energii. W ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. PROW 2014-2020.

 

                                                                                                Maria Kulig

                                                                                           Sekretarz Gminy Kikół           

 

Załączone dokumenty
  zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego (669.9kB) pobierz pokaż
  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty inspektor (173.3kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Iwona Boguska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Iwona Boguska, Data wprowadzenia: 2016-08-18 15:59:12, Zatwierdził do publikacji: Iwona Boguska, Data publikacji 2016-08-18 16:00:27, Ostatnia zmiana: 2016-08-25 15:02:04, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 230