Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3449410
od 28 marca 2008
Przetargi » Unieważnione Wersja do druku

Budowa ścieżek edukacyjnych nad jeziorem w Kikole

Kikół: Budowa ścieżek edukacyjnych nad jeziorem w Kikole
Numer ogłoszenia: 164837 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kikół , Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 289 46 70, faks 54 289 46 70.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kikol.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżek edukacyjnych nad jeziorem w Kikole.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ścieżek edukacyjnych nad jeziorem w Kikole a)Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i montaż elementów małej architektury wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. b)Wykonawca winien dostarczyć następujące drewniane elementy małej architektury: Zabudowa murku ławkami z oparciem. Wymiary: łączna dł. zabudowy 15,4mb, profil pod oparcie w kształcie litery L o wym.4,5x2,5cm, profil zamknięty, stalowy. Deski gr. 4,5cmx12cm. Deski zaimpregnowane środkiem impregnacyjnym posiadającym atest i certyfikat. Altana. Wymiary: 4mx8m. Dach dwuspadowy, pokryty deską o gr. 24mm, następnie pokryty gontem bitumicznym.Więźba dachowa: kozły o wym.12cmx6cm, dł.2,8m - 22szt. Podciągi 12cmx12cmx9m - 2szt., 12cmx12cmx4m - 2szt. Słupy nośne 12cmx12cmx2,2m - 10szt. Miecze wsporcze(zastrzały) 12cmx6cmx1m - 10szt. Ściana o dł.8m, zabudowana deską o gr.22mm. Dwa szczyty altanki zabudowane deską o gr.22mm. Drewno zaimpregnowane środkiem impregnacyjnym posiadającym atest i certyfikat. Brama wejściowa Witacz. Wymiary: dł. 3m, wys.2,4m. Słupy nośne 12cmx12cmx3,4m - 2 szt. Podciąg 12cmx12cmx1m - 2 szt., 12cmx12cmx3,6m - 2 szt. Miecze 12cmx6cmx1m - 4szt. Kozły 12cmx6cmx1,3m - 8szt. Dach pokryty deską o gr.24mm, następnie pokryty gontem bitumicznym. Drewno zaimpregnowane środkiem impregnacyjnym posiadającym atest i certyfikat. Ławki drewniane z oparciem. 6 szt. Nogi z bala o śr.30cm, siedzisko z deski o gr. 4cm, dł.2m,szer.25cm, oparcie gr.4cm, dł.2m, szer.25cm. drewno impregnowane środkiem impregnacyjnym posiadającym atest i certyfikat. Mostek z balustradami. Wym. 4mx2m. Płozy 12cmx6cmx4m - 3szt. Deski podłogowe 4,5cmx12cmx2m - 30szt. Słupy balustrady 10cmx10cmx1,1m - 8szt., balustrada z desek o gr.4,5cmx12cmx4m - 8szt. Drewno impregnowane środkiem impregnacyjnym posiadającym atest i certyfikat. Tablica informacyjna. 10szt. Wym. wys.2,2m, szer.1,1m. Kantówka nośna 9cmx9cmx2m - 2szt. Kantówka poprzeczna 9cmx9cmx90cm. Daszek z desek o gr. 24mm, dł. 1,2m, dwuspadowy, pokryty gontem bitumicznym. Drewno impregnowane środkiem impregnacyjnym posiadającym atest i certyfikat. Karmnik dla ptaków. 10szt. wym. 20cmx30cm, daszek dwuspadowy, pokryty klepką o gr.1cm. Drewno impregnowane środkiem impregnacyjnym posiadającym atest i certyfikat. Budka lęgowa dla ptaków . 10szt. wys. 25cm, szer. 15cm, gł. 18cm, deski o gr. 22mm, otwór o śr.4cm. Drewno impregnowane środkiem impregnacyjnym posiadającym atest i certyfikat. Kierunkowskaz. 4 szt. Kantówka nośna 6cmx6cmx1,5m, deska wskazująca o wym. gr.4,5cmxdł.60cmxszer.18cm. Drewno impregnowane środkiem impregnacyjnym posiadającym atest i certyfikat. Zamówienie obejmuje transport oraz montaż wszystkich ww elementów. Wykonawca winien zabezpieczyć wszystkie elementy w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wykonawca winien nasadzić drzewa i krzewy na obszarze za witaczem pomiędzy istniejącą ścieżką a drogą krajową nr 10 i boiskiem do siatkówki. Zamówienie obejmuje usługi związane z dostawą i nasadzeniem drzew i krzewów. Zakłada się realizację zamówienia poprzez nasadzenie następujących drzew i krzewów: 1.Betula pendula (brzoza brodawkowata) - 20 szt. 2. Carpinus betulas (Grab pospolity) - 11 szt. 3. Fagus sylvatica (buk pospolity) - 11 szt. 4. Acer saccharinum (klon srebrzysty) - 4 szt. 5. Acer platanoides (klon pospolity) - 17 szt. 6. Acer rubrum (klon czerwony ) - 4 szt. 7. Platanus acerifolia (platan klonolistny) - 4 szt. 8. Salix alba (wierzba biała) - 3 szt. 9. Salix integra (Wierzba integra) - 3 szt. 10. Quercus rubra (dab czerwony) - 1 szt. 11. Quercus robur (dąb szypułkowy) - 1 szt. 12. Hippophae rhamnides (rokotnik pospolity) - 12 szt. 13.Tilia platyphallos (lipa szerokolistna) - 5 szt. 14. Crataegus madia (głóg dwuszyjkowy) - 10 szt. 15. Sorbus aucuparia (jarząb pospolity) - 5 szt. 16. Sorbus aria (jarząb mączny) - 9 szt. 17. Gingko biloba (miłorząb dwuklapowy) s 2 18. Viburnum opulas (kalina koralowa) - 6 szt. 19. Corylus colurna (leszczyna turecka) - 10 szt. 20. Tilia cordata (lipa drobnolistna) - 19 szt. 21. Salix purpurea ( wierzba purpurowa) - 20 szt. Proponowany materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67026 2002 Materiał szkółkarski. Sadzonki drzew i krzewów. Materiał roślinny powinien być właściwie oznaczony i uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku. Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, wyprowadzone zgodnie z zasadami sztuki szkółkarskiej, powinny być zdrowe i nieuszkodzone oraz posiadać następujące cechy: Podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości odpowiedniej dla danego gatunku i rozmiaru Pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany Równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa Blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte System korzeniowy z prawidłowo uformowaną bryłą korzeniową (zwartą i przerośniętą korzeniami) Krzewy rozkrzewione, min. 3 pędy Wykonawca winnien dostarczyć materiał o następujących parametrach: wysokość drzew i krzewów od 1,5 m do 1,8 m obwód pnia drzew i krzewów od 10 do 14 cm Wady niedopuszczalne: Silne uszkodzenia mechaniczne roślin Złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką Ślady żerowania szkodników Oznaki chorobowe Martwice i pęknięcia kory Dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione urodzajną ziemią. Nasadzeń dostarczonego materiału dokonywać będzie Wykonawca. Wykonawca winien zabezpieczyć rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 77.31.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 1 000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z padaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazując, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co najmniej 2 roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenów zielonych w zakresie wykonania zieleni oraz elementów małej architektury o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł każda. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać osoby zdolne do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca powinien oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej i są wpisani na listę członków właściwej izby Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wysokości, co najmniej 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy zł). Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  co najmniej dwie roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenów zielonych. Zamawiający uzna dwie roboty budowlane o wartości minimum 50 000,00 każda.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 5

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

.Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach: 1) zmiana osoby inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ; 2) zmiany terminu realizacji w przypadku: a) braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych b) niemożności rozpoczęcia lub kontynuowania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. d) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) siły wyższej, klęski żywiołowej; f) wstrzymania robót przez Zamawiającego, g) wprowadzeniem przez Zamawiającego koniecznych zmian w dokumentacji projektowej; 3) zmiana wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT, 4) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę; 5 ) zmiana warunków finansowania zamówienia. 6) warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor nadzoru, oraz kierownik budowy. 7) Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 8) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lecz nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9) Zmiany związane z obsługą administracyjno -organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych) nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art 144 ustawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kikol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kikół Plac Kościuszki 7, 87- 620 Kikó.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Gmina Kikół Plac Kościuszki 7, 87- 620 Kikół Pokój nr 10 (dziennik podawczy).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączone dokumenty
  SIWZ (1.7MB) pobierz pokaż
  dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 (5MB) pobierz    
  kosztorys ofertowy - załącznik nr 9 (112.4kB) pobierz    
  wyjasnienia na zapytania wykonawcow (414.4kB) pobierz pokaż
  Zawiadonienie o unieważnieniu postępowania (148.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Magdalena Karaś - Sadowska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Magdalena Karaś, Data wprowadzenia: 2016-07-27 14:58:18, Zatwierdził do publikacji: Magdalena Karaś, Data publikacji 2016-07-27 15:01:59, Ostatnia zmiana: 2016-08-12 09:59:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 284