Wyszukaj:
Urząd Gminy Kikół
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Ogłoszenia ważne!
•  Informacja dla Osób Niesłyszących ważne!
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ
•  Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Zasady utrzymania czystości i porządku
•  Majątek Gminy
•  Ochrona środowiska
•  Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2017-2018
•  NIP i REGON
•  Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych
•  REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Kwoty Dotacji Oświatowych
  Przetargi
•  Otwarte ważne!
•  Roztrzygnięte
•  Unieważnione
•  Archiwalne
•  W toku
  Przetargi na nieruchomości
•  Otwarte ważne!
•  Zamknięte
  Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rostrzygnięte
  Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
•  Otwarte ważne!
•  Rozstrzygnięte
  Konkursy
•  Ogłoszenia
•  Oferty pracy
  REKRUTACJA
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Regulamin pracy urzędu
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Zarządzenia Wójta
•  Projekty uchwał wymagające konsultacji
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Sprawy Obywatelskie
•  Oświata
•  Sekretariat
•  Podatki
•  Działalność Gospodarcza
•  Opłaty za wodę
•  Gospodarka odpadami
•  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI
•  Rolnictwo
•  Drogi
•  Ochrona Środowiska
  GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
•  Pomoc Społeczna
•  Świadczenia Rodzinne
•  Program 500+
•  Karta Dużej Rodziny
•  Świadczenia Alimentacyjne
•  Dodatki Mieszkaniowe
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Wybory
•  Wybory Prezydenckie 2010
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 20 listopada
•  Wybory Samorządowe - Uzupełniające 2011 na dzień 18 grudnia
•  Wybory Samorządowe- Uzupełniające 2014 na dzień 16 marca
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenckie 2015
•  Wybory ławnika
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2018
  Informacje
•  Udostępnianie Informacji Publicznej ważne!
•  Redakcja
  PETYCJE
•  Bieżące
•  Rozpatrzone
•  Informacja roczna
  BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
•  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIKOLE
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
•  DANE TELEADRESOWE
•  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
•  Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
•  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Archiwalne
•  Załatwianie spraw
•  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
Pomoc
Statystyki


3509721
od 28 marca 2008
Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro » Rozstrzygnięte Wersja do druku

Zapytanie ofertowe "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół"

Kikół, dn. 14.01.2015 r.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiot zamówienia:

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół

 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty  30 000 euro

 

 

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół

Do niniejszego postępowania nie stosuje przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

I.          Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole

NIP: 4660181582

Adres do korespondencji: ul. Plac Kościuszki 7a, 87 – 620 Kikół

Tel. 54 289 46 70 lub 509 358 276

Faks 54 289 46 70

Email: programpokl@kikol.pl

Zamawiający treść zapytania ofertowego zamieścił na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół www.bip.kikol.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

II.        Opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

a)      dla dziecka z autyzmem w miejscu jego zamieszkania. Wskazana jest praca z logopedą oraz z pedagogiem –terapeutą behawioralnym.

b)      dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – 31-letniego mężczyzny z porażeniem czterokończynowym i zaburzeniami mowy w miejscu jego zamieszkania. Wskazana jest praca z logopedą oraz z rehabilitantem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą obejmować: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z § 2 pkt. 1 lit. a oraz § 2 pkt. 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

 

2.      Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 odrębne części.

A.     Dotyczy dziecka z autyzmem:

a)      Część I zamówienia: Świadczenie usług specjalistycznych przez logopedę w wymiarze 5 godz. tygodniowo

b)     Część II zamówienia: Świadczenie usług specjalistycznych przez pedagoga – terapeutę behawioralnego w wymiarze 5 godz. tygodniowo

B.      Dotyczy osoby z zaburzeniami psychicznymi – 31-letniego mężczyzny z porażeniem czterokończynowym i zaburzeniami mowy:

a)      Cześć III zamówienia: Świadczenie usług specjalistycznych przez logopedę w wymiarze 3 godz. tygodniowo

b)     Część IV zamówienia: Świadczenie usług specjalistycznych przez rehabilitanta w wymiarze 5 godz. tygodniowo

 

III.   Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 22 styczeń 2015 r. –  31 grudzień 2015 r.

 

IV.   Informacje dotyczące ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na jedną lub więcej części zamówienia.

 

V.  Kryteria wyboru ofert: najniższa cena brutto jednej godziny usług.

VI. Istotne warunki zamówienia

1)      świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych odbywać się będzie przez pięć dni w tygodniu w miejscu zamieszkania, z indywidualnym wskazaniem ilości godzin świadczonych u podopiecznego przez Kierownika GOPS;

2)      Wykonawca zobowiązuje się do uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza poprawy i rozwijania świadomości własnego ciała poprzez prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi, w zakresie:

- wspomagania procesu uczenia,

- treningu umiejętności społecznych,

- usprawniania zaburzonych funkcji organizmu,

- uzupełniania procesu terapeutycznego poza miejscem zamieszkania.

3)      Zamawiający w stosunku do ilości godzin zastrzega, że:

  -  w przypadku, gdy ilość wykonanych godzin będzie mniejsza, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych godzin,

-  w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację zamówienia zostaną wyczerpane  wcześniej niż termin wykonania umowy, skutkuje to wcześniejszym wygaśnięciem  umowy.

4)      Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z:

    - Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.    

      Nr 182 z późn. zm.);

          - Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie

            specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.               

            zm,).

 

VII.  Niezbędne wymagania

1) Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:

- pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi.

2) Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

·         szpitalu psychiatrycznym,

·         jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

·         placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

·         ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

·         zakładzie rehabilitacji,

·         innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi  opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

a.      umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

b.       kształtowania nawyków celowej aktywności,

c.       prowadzenia treningu zachowań społecznych.

d.      posiadanie nieposzlakowanej opinii

e.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

f.        niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4) Wymagania dodatkowe:

a.      Umiejętność skutecznego komunikowania się.

b.      Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.

c.        Spostrzegawczość, podzielność uwagi.

d.       Zrównoważenie emocjonalne.

e.       Odporność na trudne sytuacje i stres.

 

VIII.  Wymagane dokumenty:

1) Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Załącznik nr 1,

2) CV,

3) Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia),

4) Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie),

5) Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

6) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych – Załącznik nr 2,

7) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego – Załącznik nr 3.

 

IX. Informacje dodatkowe:

a.      niniejsze zapytanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy,

b.      otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego.

X. Sposób przygotowania oferty

1)      Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY”- złącznik nr 1. Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis: Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Kikół

2)      Oferty można złożyć:

·         osobiście u Zamawiającego: w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół, pokój nr 3.

·         pocztą tradycyjną na powyższy adres;

·         pocztą elektroniczną na adres: programpokl@kikol.pl

·         faxem pod numer: 54 289-46-70

3) Ofertę należy złożyć do dnia: 20.01.2015 r. do godz. 10:00.

4) Oferty złożone po tym terminie i oferty niekompletne zostaną odrzucone.

 

Wyjaśnienia uzyskać można pod wskazanymi wyżej numerami – osoba do kontaktu:

Iwona Rempuszewska – Pracownik socjalny.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole

Joanna Małecka

 

 

 

Załączone dokumenty
  Zapytanie ofertowe (69.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik_1 (32kB) pobierz pokaż
  Zalacznik_2 (25kB) pobierz pokaż
  Zalacznik_3 (25kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Joanna Małecka, Data wytworzenia: 2015-01-14 12:31:50, Wprowadził do systemu: Piotr Zarembski, Data wprowadzenia: 2015-01-14 12:32:01, Zatwierdził do publikacji: Piotr Zarembski, Data publikacji 2015-01-14 12:36:26, Ostatnia zmiana: 2015-01-14 12:37:45, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 793